Uchodźcy z Ukrainy poszukują pracy w dolnośląskich szpitalach

wtorek, 29.3.2022 15:29 341

Jak informuje Straż Graniczna od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 2,32 miliona uchodźców z Ukrainy. Duża część z nich znalazła schronienie przed wojną na Dolnym Śląsku. Zakwaterowanie, wyżywienie, dostęp do opieki medycznej to pierwsze potrzeby, które należało zapewnić osobom przybyłym do naszego kraju. Jednak w dalszej perspektywie duże znaczenie będzie miało przede wszystkim zapewnienie miejsc pracy.

Od rozpoczęcia ataku zbrojnego na Ukrainę podejmujemy działania wspierające obywateli Ukrainy w różnych obszarach. Zależy nam na tym, aby osoby, które przyjechały na Dolny Śląsk uciekając przed wojną, poczuły się tutaj bezpiecznie oraz żeby spędziły ten czas wykonując pracę zgodną z posiadanym wykształceniem i umiejętnościami. Jesteśmy otwarci na zatrudnianie obywateli Ukrainy w naszych podmiotach medycznych – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Uchodźcy wojenni poszukują pracy w szpitalach

Do dolnośląskich podmiotów medyczny zgłasza się coraz więcej uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy chcieliby rozpocząć pracę. Są to przede wszystkim pielęgniarki i lekarze, ale zgłaszają się również farmaceuci, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni. Szpitale zgłaszają chęć zatrudnienia uchodźców oraz pomoc w dopełnieniu formalności.

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego – szpital jest w trakcie rekrutacji, liczba osób przekroczyła już 20, w szczególności są to pielęgniarki i sanitariuszki oraz 1 farmaceuta,
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii - 1 lekarz jest w trakcie nostryfikacji dyplomu, rekrutowane są 4 osoby na stanowiskach pomocniczych (salowe),
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy – szpital zatrudnił 3 lekarzy, obecnie są w trakcie procedowania zatrudnienia kolejnych 3 lekarzy, szpital zatrudnia również pomoc kuchenną,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – zatrudniono już 1 lekarza, 3 rezydentów, 7 stażystów, w trakcie procedowania jest 3 lekarzy i 9 pielęgniarek,
 • Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - obecnie procedowane jest zatrudnienie 8 lekarzy, 1 pielęgniarka, 1 salowa,
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej – zatrudnia 2 lekarzy, 1 opiekun medyczny, procedowane jest zatrudnienie 2 pielęgniarek i 4 lekarzy,
 • Szpital im. A. Falkiewicza we Wrocławiu – zatrudniono 3 osoby (personel pomocniczy), kolejne 5 osób jest w procesie rekrutacji. Odbywają się rozmowy z pielęgniarkami oraz z 2 pediatrami i 1 internistą,
 • Szpital im. Marciniaka – w trakcie zatrudniania są 3 salowe.

Zatrudnienie przed wybuchem wojny

Dolnośląskie podmioty medyczne zatrudniały obywateli Ukrainy jeszcze przed wybuchem wojny. Pracę w szpitalach podjęli zarówno lekarze, lekarze stażyści, jak i pielęgniarki. Łącznie w marszałkowskich szpitalach przed rozpoczęciem wojny podjęło pracę 42 lekarzy i 10 pielęgniarek obywatelstwa ukraińskiego. Pracę w szpitalach znalazły również salowe, kucharki oraz pracownicy gospodarczy.

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego zatrudniło 2 lekarzy (lekarza stażystę i lekarza w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej),
 • W Szpitalu im. Marciniaka pracuje 10 lekarzy (1 specjalista w dziedzinie reumatologii, 4 lekarzy w trakcie specjalizacji, 5 lekarzy stażystów) oraz 2 pielęgniarki,
 • Szpital im. Falkiewicza zatrudnił 6 lekarzy (internistów i neonatologów),
 • W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy znalazło pracę 5 lekarzy i 1 pielęgniarka,
 • Specjalistyczny Szpital Im. Dra Alfreda Sokołowskiego zatrudnia 3 lekarzy oraz 2 pielęgniarki,
 • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu zatrudnia 4 lekarzy (ginekolog-położnik, neonatolog),
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu zatrudnił 11 lekarzy (1 lekarz ginekolog, 3 lekarzy rezydentów, 7 lekarzy stażystów) 2 pielęgniarki i 1 ratownika medycznego.
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zatrudniło 2 lekarzy i 2 pielęgniarki.

Uproszczenie dostępu do pracy dla ukraińskich lekarzy i pielęgniarek

W dniu 12 marca 2022 roku weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ułatwia uchodźcom znalezienie legalnej pracy w Polsce. Przede wszystkim pozwala na legalizację ich pobytu na 18 miesięcy, co znacznie pomaga w znalezieniu zatrudnienia. Ukraińcy mogą także zarejestrować się jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy.

Art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy stanowi, iż każdy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (posiada swobodny dostęp do rynku pracy). Jedynym wymogiem jest powiadomienie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy za pośrednictwem systemu praca.gov.pl

W specustawie dotyczącej pomocy Ukrainie zapisano rozwiązania, które ułatwią lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom z tego kraju podejmowanie pracy w polskim systemie ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wydało 9 marca komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce. Chodzi o lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, ale również ratowników medycznych.

Dla lekarzy oraz pielęgniarek rozróżniono trzy sposoby ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów. Natomiast dla ratowników medycznych wskazano dwa takie sposoby.

Bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z wykształceniem medycznym

Marszałkowska jednostka - Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy uruchomiło zapisy na specjalny kurs języka polskiego dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. Działania te są realizowane we współpracy z Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu oraz Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. Na kurs obecnie zgłosiło się ponad 40 osób. Zapisy nadal trwają, wkrótce uruchamiane będą grupy zajęciowe dedykowane tym grupom zawodowym.

Wsparcie przy załatwianiu formalności

Samorząd województwa rozważa również wprowadzenie projektu polegającego na tym, aby jeden z podmiotów marszałkowskich został wyznaczony do udzielania pomocy uchodźcom chcącym podjąć pracę w podmiotach medycznych. Pomoc polegałaby na zapewnieniu obsługi prawnej oraz na tłumaczeniu dokumentacji związanej z procedurą zatrudniania uchodźców wykonujących zawody medyczne.