V sesja Rady Miejskiej Wrocławia

piątek, 28.6.2024 10:21 533 0

27 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej Wrocławia. Prezydent rozpoczął obrady od przedstawienia radnym ,,Raportu o stanie gminy'',  to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez Urząd Miejski Wrocławia, w tej debacie udział wzięli także mieszkańcy Wrocławia. Rada Miejska udzieliła Prezydentowi wotum zaufania, a następnie zagłosowała za udzieleniem absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu - za głosowało 24 radnych, 11 wstrzymało się od głosu, przy jednym głosie przeciw.

Radni podczas sesji podjęli ważne decyzje ws. zmian dostosowujących przepisy do regulacji udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom - w uchwale przedłużono możliwość udzielania takiej pomocy do 30 czerwca 2031r.

We Wrocławiu powstały Branżowe Centra Umiejętności - to nowy typ placówki oświatowej. Branżowe Centra Umiejętności, to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, które łączą szkoły, uczelnie i poszczególne branże - kluczowe dla rozwoju gospodarki. Ponadto placówki te dadzą możliwość kształcenia, szkolenia i egzaminowania nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, studentów czy pracowników różnych branż. Dzięki uchwale podjętej na sesji, placówki te zostają włączone do szkół przy Lotniczych Zakładach Naukowych i przy Centrum Kształcenia Zawodowego.

Mając na względzie zwiększone potrzeby w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, Rada zagłosowała za możliwością wprowadzenia nowej usługi o pomocy sąsiedzkiej.

W związku z koniecznością zaktualizowania zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, należało zmienić warunki, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania dotacji na prace konserwatorskie. Przedstawiona Radzie uchwała w tej kwestii, także uzyskała akceptację radnych.

W trakcie obrad przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie elektrocieplowni pomiędzy ulicą Łowiecką i rzeką Odrą/Topolowej, Cedrowej, Wileńskiej, Węgierskiej, Centralnej oraz linii kolejowej/Bardzkiej, Owocowej oraz linii kolejowej /Głównej i Marszowickiej oraz rzeki Bystrzycy/Racławickiej i Życzliwej oraz rzeki Ślęzy. Rada uchwaliła także kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Brylantowej i Nefrytowej /Ignacego Mościckiego, Semaforowej, Pakistańskiej i Wietnamskiej/Gajowej i Jana Władysława Dawida/Mikołowskiej.  Nadano nazwy:
- nowym ulicom: Jana Sibeliusa/Dziewannowa;
- rondom Janiny Lewandowskiej/Nad Olszówką Krzycką;
- skwerom: Edmunda Kajdasza/ks. Dietricha Bonhoeffera/Dolnośląskich Harcerzy.

Rada Miejska delegowała ze swego grona radnych - Dominikę Kontecką oraz Sławomira Czerwińskiego do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także Roberta Suligowskiego do Komitetu Sterującego w sprawie Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi we Wrocławiu.

Wyniki głosowania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)