Tak dla edukacji seksualnej we Wrocławiu!

czwartek, 14.10.2021 14:06 821 0

Chcemy dla młodych wrocławian i wrocławianek dostępu do rzetelnej, opartej na wiedzy i badaniach naukowych, edukacji seksualnej – a nie zajęć opartych na moralizowaniu, mitach i stereotypach. Podstawa programowa wychowania do życia w rodzinie nie jest zgodna ze współczesną seksuologią  - mówi Adrianna Klimaszewska, Przedstawicielka Komitetu „Tak dla edukacji seksualnej we Wrocławiu”. Dziś wystartowała zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, która zobowiąże Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka do prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zdrowia seksualnego, w tym chorób przenoszonych drogą płciową w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzonych przez gminę Wrocław.

Chcemy edukacji zgodnej z najnowszą nauką, a nie nauczaniem kościoła katolickiego. Chcemy, by o seksualności mówiły naszym dzieciom osoby kompetentne, do tego przygotowane – mówiła Adrianna Klimaszewska, Prezeska Fundacji „Różowa Skrzyneczka. - I nie jesteśmy w tym osamotnione i osamotnieni – 80 proc. Polaków opowiada się dziś za wprowadzeniem zajęć edukacji seksualnej do szkół. Wszyscy chcemy przecież wyposażyć nasze dzieci w narzędzia, dzięki których będą bezpieczne i zdrowsze w przyszłości. Musimy przy tym pamiętać, że jedną z form zapobiegania przemocy seksualnej jest właśnie rzetelna, dostosowana do wieku, edukacja seksualna skierowana do dzieci i młodzieży.

Dlatego zawiązał się komitet „Tak dla edukacji seksualnej we Wrocławiu!”. W to oddolne, obywatelskie działanie włączyły się: dr Agnieszka Nomejko, seksuolożka z UWr, seksuolożka Marcelina Ochenduszko-Borzęcka, Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kultura Równości, Ogólnopolski Strajk Kobiet, KOD Wrocław, Razem Wrocław, Zieloni Wrocław. Inicjatywę poparli Jolanta Niezgodzka i Piotr Uhle, radni Rady Miejskiej Wrocławia z Klubu Nowoczesnej.

Dziś ruszyła zbiórka podpisów pod projektem ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zdrowia seksualnego, w tym chorób przenoszonych drogą płciową w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzonych przez gminę Wrocław.

- Edukacja seksualna kojarzy nam się wyłącznie ze słowem seks, natomiast dla nas edukacja seksualna jest dużo szerszym pojęciem, Przed wszystkim uczy relacji międzyludzkich, asertywności, stawiania granic, szanowania granic innych osób, ale też zdrowego i odpowiedzialnego podejścia do życia seksualnego – mówił Radosław Bednarski ze Stowarzyszenia Różnorodności Społecznej UP-DATE.

- Edukacja seksualna jest bardzo ważną częścią również tego, o co walczy Ogólnopolski Strajk Kobiet – mamy prawo wiedzieć, mamy prawo decydować – zauważyła Anna Kowalczyk-Derlęga z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

- Dla mnie to jest absurdalne, że stoimy tu w 2021 roku i wprowadzamy dopiero projekt uchwały o fakultatywnych zajęciach z edukacji seksualnej. Bo brak tej edukacji to jest ogromny problem. (…) Dlaczego ta sfera bezpiecznego i zdrowego życia jest tak skrzętnie pomijana w podstawie programowej? Ponieważ pewne osoby w pewnych wpływowych kręgach popełniają jeden poważny błąd logiczny – zakładają, że uczenie o czymś, równa się zachęcanie do czegoś – wskazał Michał Multan, uczeń jednego z wrocławskich liceów.

- Kiedy państwo polskie i Minister Edukacji Narodowej stale zawodzą, to po raz kolejny samorząd musi pokazać, że nauka oparta na faktach, rzetelny dostęp do wiedzy i zdrowie mieszkańców jest najważniejsze – mówiła Jolanta Niezgodzka, radna Rady Miejskiej Wrocławia. – Prezydent Jacek Sutryk ma wszystkie narzędzia do tego, aby umożliwić jak najszerszemu gronu mieszkańców dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej. Wiemy, że Prezydent nie może wprowadzić obowiązku prowadzenia takich zajęć w szkołach, ale może uruchomić program grantowy dla organizacji pozarządowych, które prowadziłyby takie zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli w szkołach, które wyraziłyby chęć włączenia się do programu.– dodała.

- Ja się bardzo cieszę, że się taka inicjatywa pojawiła. Dziś mogę zapewnić, że kiedy podpisy zostaną zebrane i uchwała trafi pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia, będę popierał ten projekt uchwały – zadeklarował radny Piotr Uhle – chcielibyśmy, żeby ta rzetelna, oparta na faktach wiedza, była dostępna dla każdej osoby.

- Po raz kolejny zwracamy się do władz miasta Wrocławia z wnioskiem o to, żeby podjęło kroki wyręczające polski rząd. Bo polski rząd deprecjonuje dostęp do edukacji seksualnej, polskiemu rządowi nie zależy na tym, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe. Wiemy już teraz jak wielkim problemem jest brak edukacji seksualnej – to wpływa na samoocenę, samoakceptację. Polki i Polacy nie znają swoich potrzeb, nie umieją ich ocenić – mówiła Marta Stożek z Razem Wrocław.

Poparcie dla obywatelskiej uchwały wyraził również Krzysztof Niciejewski z KOD Wrocław – bierzemy czynny udział w tej akcji – zadeklarował jako działacz, ale też jako ojciec.

- W polskich rodzinach nie potrafimy rozmawiać o edukacji seksualnej, moja mama nie potrafiła o tym rozmawiać ze mną, moje koleżanki nie potrafią o tym rozmawiać ze swoimi dziećmi. Skoro więc nie rozmawiamy o życiu seksualnym w rodzinach, nadal traktujemy je jako temat tabu, to ważny jest dostęp do dobrej edukacji w szkołach – Aneta Dukszto z Partii Zieloni Wrocław.

Edukacja seksualna w gminie to jest konieczność, ponieważ nasze państwo idzie w kierunku narodowo-chrześcijańskim i wycofuje wszystkie elementy edukacji seksualnej z programów szkolnych. Myślę, że znajdą się na to środki, edukatorzy, którzy pomogą młodzieży zrozumieć swoje ciało, dojrzewanie, dorastanie – powiedziała Joanna Stańczyk, Dolnośląski Kongres Kobiet.

 

 

 

- p r o j e k t -

UCHWAŁA NR ......................./......./2021

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia ................................ 2021 r.

 

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zdrowia seksualnego, w tym chorób przenoszonych drogą płciową w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzonych przez gminę Wrocław

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Wrocławia kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań, polegających na prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zdrowia seksualnego, w tym chorób przenoszonych drogą płciową w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzonych przez gminę Wrocław.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia

 

 

 

Uzasadnienie 

 

                Edukacja seksualna stanowi formę ochrony i opieki zdrowotnej wobec dzieci i młodzieży, jest niezbędną częścią promocji zdrowia seksualnego – wyposaża w wiedzę na temat budowania relacji międzyludzkich, asertywności, wyznaczania własnych granic i respektowania granic innych osób, rozwoju psychoseksualnego człowieka, odpowiedzialnego i zdrowego podejścia do własnej seksualności, w tym m.in. chorób przenoszonych drogą płciową, zaburzeń i problemów. Wiedza z zakresu seksualności przekazywana w procesie wychowania, wpływa w znaczący sposób na osiąganie dojrzałości psychoseksualnej, związanej z dojrzałością psychiczną w najważniejszych sferach funkcjonowania człowieka - biologicznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej (Marcinek i in., 2011).

                Brak edukacji seksualnej i niedobór rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka oraz zdrowia reprodukcyjnego jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia młodych uczniów i uczennic, niesie ze sobą również ryzyko przemocy, dyskryminacji. Ten brak oraz społeczne napiętnowanie edukacji seksualnej sprawiają, że młode osoby pozostawiane są same sobie w momencie, kiedy najbardziej potrzebują rzetelnej informacji.Najbardziej widocznymi skutkami braku edukacji seksualnej lub jej niewłaściwej jakości są przypadki zarażeń wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz wczesne i nieplanowane ciąże dziewcząt i młodych kobiet. Dlatego za konieczne uznajemy prowadzenie w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, których organizatorem jest gmina Wrocław, rzetelnej i wszechstronnej edukacji na temat zdrowia seksualnego i prokreacji, dostosowanej do wieku uczniów i uczennic, prowadzonej przez przeszkolony personel.

                Z przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w maju 2019 r. badania „Opinie o warszawskiej karcie LGBT+ i edukacji seksualnej w szkołach” wynika, że 84% Polek i Polaków uważa przekazywanie w szkole dzieciom wiedzy o życiu seksualnym człowieka za potrzebne. Przeciwnego zdania jest zaledwie 12% badanych. Jednocześnie 74% badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że „nie powinno się mówić dzieciom o seksie, bo to demoralizuje dzieci”. Ponadto 90% respondentów uważa, że edukacja na temat życia seksualnego powinna rozpoczynać się w szkole podstawowej (4% - w klasach 1-3, 41% - w klasach 4-6, 45% - w klasach 7-8).

                Podobne opinie od lat wynikają z badań przeprowadzanych wśród samych nastolatków. Z raportu opracowanego w 2011 r. przez Grupę Edukatorów Seksualnych Ponton wynika, że wiele nastolatków narzeka na deficyt wiedzy związany z poziomem edukacji seksualnej. Młodzież jest bardzo często odcięta od informacji dotyczących ich rozwoju psychoseksualnego zarówno w szkole jak i w domu. Aż 20% osób badanych nie ma możliwości porozmawiania o seksualności w domu, z rodziną. Dodatkowo większą ilość informacji dostają dziewczęta w porównaniu do chłopców, są to jednak informacje podstawowe. Równocześnie 53% osób ankietowanych nie dostaje w domu żadnych informacji na temat antykoncepcji. Znaczna większość rodziców nie porusza również tematu pierwszego współżycia seksualnego.

Nasze zabiegi potwierdza również między innymi Światowa Organizacja Zdrowia: „Seksualność jest integralną częścią człowieczeństwa, związaną w sposób nierozłączny z innymi obszarami życia” (WHO, 2006). Do prowadzenia profesjonalnej edukacji seksualnej w szkołach wielokrotnie wzywały państwa, w tym Polskę, instytucje międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. prawa do edukacji w swoim raporcie z 2010 roku zwrócił uwagę, że „prawo do edukacji obejmuje także prawo do edukacji seksualnej, która sama w sobie jest prawem człowieka, a także niezbędnym środkiem do realizacji innych praw, na przykład prawa do zdrowia, informacji i praw seksualnych i reprodukcyjnych” (United Nations, 2010). Kwestię potrzeby zapewnienia młodym ludziom dostępu do edukacji i informacji z zakresu zdrowia seksualnego świat rozstrzygnął m.in. podczas Światowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju (Kair, 1994) oraz IV Światowej Konferencji na rzecz Kobiet (Pekin, 1995). Polska uczestniczyła w obu Porozumieniach na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole, a ich dokumenty końcowe przyjęła bez zastrzeżeń, tym samym zobowiązując się do realizowania zawartych w nich zapisów.

                Prawo do edukacji seksualnej jest częścią prawa do edukacji, w tym prawa do edukacji
o prawach człowieka. Zgodnie z tym prawem należy zapewnić młodym ludziom dostęp do edukacji oraz informacji, które umożliwią im zrozumienie własnej seksualności, pomogą uchronić się przed niepożądaną ciążą, zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową, wykorzystaniem seksualnym i przemocą oraz pozwolą osiągnąć dojrzałość niezbędną do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)