Rada Miejska Wrocławia ma być bardziej otwarta na głos obywateli – radni Nowej Nadziei proponują 24 zmiany do Statutu Wrocławia

piątek, 15.7.2022 13:46 146 0

Inicjatywy obywatelskie i osiedlowe powinny być rozpatrywane w pierwszej kolejności w trakcie sesji, a mieszkańcy – mieć możliwość zabrania głosu w trakcie każdego posiedzenia Rady Miejskiej – te i 22 inne propozycje zmian Statutu Wrocławia przedstawili dziś radni z Klubu Nowa Nadzieja. – Dziś mieszkańcy Wrocławia mogą zabrać głos na Radzie Miejskiej raz w roku, podczas debaty nad raportem o stanie gminy. Chcemy dać im możliwość zabierania głosu na każdej sesji, realnego uczestniczenia w obradach – mówiła radna Jolanta Niezgodzka. Rada jest dla obywateli, jej posiedzenia muszą być transparentne, jawne, otwarte, dostosowane do nowej rzeczywistości – komentował Przewodniczący Nowej Nadziei, Piotr Uhle.

- Rada Miejska jest w znacznym stopniu zamknięta na głos mieszkańców. Uważamy, że w nowoczesnej, otwartej wspólnocie samorządowej powinno być inaczej. Chcemy wzmocnienia roli obywateli, radnych osiedlowych, Młodzieżowej Rady Miasta czy związków zawodowych. Przedstawiamy pakiet 24 zmian, które nie tylko dostosują Statut Miasta do demokratycznych standardów XXI wieku, ale również poprawią transparentność, jawność i sprawność funkcjonowanie Rady Miejskiej Wrocławia. Chcemy, by obywatele mieli głos na każdej sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Chcemy wzmocnić rolę osób zgłaszających skargi, wnioski i petycje tak, by wszyscy radni mogli zapoznać się z ich argumentami – mówił Piotr Uhle.

Zdaniem radnych Nowej Nadziei posiedzenia wszystkich komisji powinny być transmitowane w Biuletynie Informacji Publicznej, a nagrania z posiedzeń muszą być od razu dostępne opinii publicznej.

Dziś mieszkańcy Wrocławia mogą zabrać głos na Radzie Miejskiej raz w roku, podczas debaty nad raportem o stanie gminy. Chcemy dać im możliwość zabierania głosu na każdej sesji, dać możliwość realnego uczestniczenia w obradach – argumentowała Jolanta Niezgodzka. –Chcemy też, żeby częścią obrad był głos przedstawicieli osiedli. Osiedla są jednostkami pomocniczymi gminy, są częścią Wrocławia. Im bardziej ścisła będzie współpraca Rady Miejskiej z osiedlami, tym lepiej będziemy w stanie wspólnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców i pracować na rzecz Wrocławia.

Zmiany zaproponowane przez radnych Nowej Nadziei mają też przeciwdziałać ograniczaniu praw opozycji w Radzie Miejskiej.

- Miernikiem siły demokracji lokalnej są statutowe uprawnienia opozycji. Im te uprawnienia większe, tym demokracja ma się lepiej. Dlatego, na podstawie praktyki ostatnich lat proponujemy, by z Prezydium Rady nie można było wykluczyć reprezentantów klubów opozycyjnych, a wyrzucenie radnego z komisji musiało odbywać się w drodze większości kwalifikowanej – wymieniał Uhle.

Propozycje zmian w Statucie WrocławiaGłos obywateli, radnych osiedlowych i młodzieży

 1.        Inicjatywy obywatelskie i osiedlowe winny każdorazowo być rozpatrywane w pierwszej kolejności w trakcie sesji, po informacjach prezydenta i zmianach w porządku obrad
 2.        Dopuszczenie debaty przed głosowaniem zmian w porządku obrad
 3.        Skargi, wnioski i petycje nie powinny być rozpatrywane bez możliwości wysłuchania przez Radę osób skarżących lub autorów wniosku/petycji. Skarżący/wnioskodawcy winni otrzymać 5 min na krótkie uzasadnienie swojej skargi. Dopiero po uzasadnieniu stanowisko winien wygłaszać przewodniczący Komisji Statutowej.
 4.        Do schematu porządku obrad Rady winien zostać dodany stały punkt – informacje Rad Osiedli. Przewodniczący Zarządu Osiedla raz w roku winien mieć możliwość zabrać głos celem zreferowania aktualnej sytuacji na osiedlu lub zwrócenia uwagi na pilne potrzeby mieszkańców.
 5.        Do schematu porządku obrad Rady winien zostać dodany stały punkt – informacje Młodzieżowej Rady Miasta.
 6.        W trakcie każdej sesji Rady Miasta mieszkańcy powinni mieć możliwość zabrać głos. Przewodniczący Rady Miasta może limitować czas wystąpień, jednak nie poniżej 5 min na wypowiedź. W sesji zagwarantowany winien być udział pięciu mieszkańców, Rada Miasta może rozszerzyć liczbę wypowiadających się mieszkańców w drodze uchwały na wniosek radnego, komisji lub klubu radnych.
 7.        W sytuacji, w której w Radzie Miasta występuje nie więcej niż 5 klubów radnych – statutowa gwarancja reprezentacji w Prezydium Rady każdego z klubów. W sytuacji, gdy klubów jest więcej – reprezentację gwarantuje się największym klubom radnych. Dopiero w sytuacji, gdy występuje więcej niż 5 klubów, a najmniejsze kluby składają się z takiej samej ilości radnych – Rada decyduje, który z ich reprezentantów zasiądzie w prezydium.
 8.        Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Komisji Rady winne być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu zwołania danej Komisji.
 9.        Obrady Komisji Rady Miejskiej winne być transmitowane na żywo w Biuletynie Informacji Publicznej.
 10.    Nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji winne być dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej bezpośrednio po zakończeniu tych posiedzeń.
 11.    Do usunięcia radnego ze składu Komisji winna być wymagana większość 3/5 głosów pełnego składu Rady.
 12.    Zniesiony winien być górny limit radnych, którzy mogą być członkami Komisji Rady.
 13.    Zniesiony winien być zapis pozwalający Prezydentowi na zabranie głosu poza kolejnością.
 14.    Wniosek o zamknięcie dyskusji winien być przyjmowany kwalifikowaną większością 3/5 głosów pełnego składu Rady.
 15.    Prezydent w trakcie powoływania zespołów roboczych, rad społecznych i innych ciał doradczych, w skład których powoływani są radni winien uwzględniać w swoich powołaniach radnych ze wszystkich klubów, biorąc również pod uwagę radnych niezrzeszonych.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)