Odkrywamy potencjały obszaru rewitalizacji - podsumowanie działań w terenie!

wtorek, 14.9.2021 13:40 0

Odkrywamy potencjały obszaru rewitalizacji - podsumowujemy działania w terenie. Letnie spotkania, rozmowy, zbieranie opinii i historii za nami.

 

W ostatnich miesiącach, na ośmiu wrocławskich osiedlach prowadzone były intensywne działania polegające na zbieraniu  informacji o specyfice, potencjale i zasobach obszaru, który poddany zostanie rewitalizacji. Współpraca Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i Strefy Kultury Wrocław zaowocowała szeregiem aktywności włączających w ten proces mieszkańców Brochowa, Kleczkowa, Księża, Nadodrza, Ołbina, Placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Świdnickiego. Zebrane materiały będą wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, strategicznego dokumentu mającego za zadanie określić cele i listę działań,  w wyniku których jakość życia mieszkańców obszarów poddanych rewitalizacji powinna ulec poprawie.

Działania na ośmiu wrocławskich osiedlach

Między lipcem a początkiem września w ramach  projektu pn. „Odkrywamy potencjały obszaru rewitalizacji. Wstęp do Gminnego Programu Rewitalizacji”, na ośmiu wrocławskich osiedlach, które mają zostać w kolejnych latach poddane rewitalizacji, prowadzono aktywne działania w terenie – podczas lokalnych wydarzeń w większej i mniejszej skali, a także w trakcie indywidualnych spotkań i rozmów. Ich priorytetem było  włączenie w proces rozpoznawania zasobów, szans i potencjałów samych mieszkańców i mieszkanki oraz podmiotów i instytucji związanych z Brochowem, Kleczkowem, Księżem, Nadodrzem, Ołbinem, Placem Grunwaldzkim, Przedmieściem Oławskim i Przedmieściem Świdnickim.

Aby poznać szanse i potencjały miejsc, osób, instytucji, organizacji etc. wykorzystano trzy sposoby zbierania informacji. Wraz z mieszkankami i mieszkańcami tworzono sentymentalne mapy osiedli, mapowano istotne dla nich miejsca, które są już wykorzystywane do różnych działań lub mają taki potencjał, a także zbierano informacje od lokalnych liderek i liderów za pomocą kwestionariuszy. Te ostatnie wciąż spływają do Strefy Kultury Wrocław.

Mapy Sąsiedzkie

Tworzenie sentymentalnych map osiedli odbywało się w ramach kontynuacji akcji „Stwórz z nami sąsiedzkie mapy osiedli”, programu Sąsiadujemy. Mieszkanki i mieszkańcy osiedli zostali zaproszeni do współtworzenia wyjątkowych sąsiedzkich map, opartych na ich indywidualnych historiach, które opowiadały o najciekawszych, najpiękniejszych, ale również najbardziej osobliwych miejscach. Historie osadzone były zarówno w czasach współczesnych, jak i w przeszłości. Na bazie zebranych opowieści, jesienią powstaną subiektywne sąsiedzkie przewodniki po osiedlach – osiem drukowanych map do zabrania na spacer po osiedlu. Mieszkanki i mieszkańcy mogli znaleźć mapy i wypełnić ankiety w 18 lokalnych punktach, były to zarówno siedziby Centrów Aktywności Lokalnej, biblioteki, instytucje kultury, jak również lokalne kawiarenki. Każda chętna do podzielenia się historią osoba, mogła to zrobić rozmawiając z animatorkami, które w trakcie wakacji pojawiały się na osiedlowych wydarzeniach, piknikach i spotkaniach. Animatorki przeprowadziły 172 godziny rozmów! Zebrały wspólnie ponad 350 opowieści, najwięcej było ich na osiedlach Księże, Przedmieście Oławskie, Brochów i Plac Grunwaldzki.

Mapowanie osiedlowych szans i potencjałów

W lipcu oraz sierpniu na 37 osiedlowych wydarzeniach pojawiły się osoby wyposażone w wielkoformatowe mapy, na których mieszkanki i mieszkańcy mogli zaznaczać miejsca posiadające potencjał społeczny. Dziewięć mapowaczek i mapowacz – lokalni animatorzy i czynni uczestnicy życia społecznego, rozmawiali nie tylko o przestrzeniach aktualnie służących do aktywności, ale także o tych, które mogłyby takimi się stać. Podczas rozmów uzyskano informacje o chęci mieszkańców  do podejmowania samodzielnych inicjatyw, aktywnych organizacjach i osobach już działających na osiedlach. Przeprowadzono 433 rozmowy. Wskazano w nich 114 miejsc, które posiadają w sobie wysoki osiedlowy potencjał, ale nie są jeszcze wykorzystywane do aktywności. Należą do nich głównie rozmaite tereny zielone (np. brochowski „Park na Skraju”, odnawiany park im. L. Węgrzynowskiego przy  Kolejowej), nadrzeczne (niezagospodarowane jeszcze, „dzikie” tereny przy Odrze i Oławce), skwery położone w uczęszczanych punktach osiedli (przy dyskontach, zbiegach ulic, powstałe w wyniku wyburzonych budynków)czy wnętrza kwartałów mieszkaniowych (głównie na Ołbinie, Nadodrzu, Przedmieściu Świdnickim czy Kleczkowie). Najwięcej z nich wskazano  na Przedmieściu Oławskim, Przedmieściu Świdnickim i Księżu.

Kwestionariusze dla osiedlowych liderów i liderek

Trzecim sposobem umożliwiającym wskazanie i identyfikację potencjałów obszaru rewitalizacji były kwestionariusze dla osiedlowych liderów i liderek. Zostały one przekazane do wypełnienia aktywnie działającym na osiedlach podmiotom, czyli: Radom Osiedli, Centrom Aktywności Lokalnej, instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym, filiom bibliotek, szkołom, przedszkolom i innym placówkom edukacyjnym, oddziałom terenowym MOPS-u,  a także nieformalnym grupom działaczek i działaczy osiedlowych oraz osobom aktywnym społecznie.

Kwestionariusze zawierały pakiet pytań dotyczących prowadzonych i planowanych aktywności, partnerstw i sieci. Pytano również o sposoby finansowania lokalnych aktywności, ważne i niezbędne do rozwiązania problemy społeczne oraz o miejsca dające potencjał inicjatywom osiedlowym. Ta forma pozyskiwania informacji, miała również za zadanie wskazać inne niż podmiot wypełniający, aktywne organizacje i instytucje, które warto uwzględnić w procesie rewitalizacji. Do Strefy Kultury Wrocław wpłynęło do drugiego tygodnia września 60 kwestionariuszy.Obecnie rozpoczął się proces ich analizy. Placówki edukacyjne mogą zgłaszać swoje odpowiedzi do końca września. Wówczas zakończymy zbiórkę kwestionariuszy.

Dalsze kroki

Na podstawie zebranych danych, zostanie sporządzony pod koniec roku raport podsumowujący.  Będzie on stanowił cenne źródło informacji w pracach nad powstaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto wnioski z przygotowywanego raportu zostaną wykorzystane do rozpoczęcia kolejnego cyklu spotkań z mieszkańcami i mieszkankami oraz podmiotami działającymi na obszarze rewitalizacji. W ich trakcie będą zbierane propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych do uwzględnienia w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Projekt koordynuje i realizuje Strefa Kultury Wrocław w ramach współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zadanie realizowane jest ze środków Gminy Wrocław. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)