Lewiatan: Nowy Polski Ład. 7 rekomendacji dotyczących podatków

piątek, 19.2.2021 13:47 770 0

W tym miesiącu rząd ma przedstawić Nowy Polski Ład, czyli plan działań i reform w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Konfederacja Lewiatan rekomenduje 7 rozwiązań podatkowych, które powinny się w nim znaleźć. Ich celem jest stworzenie przyjaznego dla przedsiębiorców systemu podatkowego.
Prawo podatkowe ulega ciągłym zmianom. Proces ten jest z jednej strony związany z koniecznością dostosowywania przepisów do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, z drugiej wynika z rosnących potrzeb fiskalnych państwa. To powoduje, że przepisy prawa podatkowego są bardzo złej jakości. Ustawy podatkowe uchwalane są w skandalicznym trybie, bez pogłębionych konsultacji publicznych i odpowiedniego vacatio legis.

Aby w przyszłości uniknąć niewłaściwie procedowanych zmian i zapewnić podatnikom należytą ochronę ich interesów proponujemy wprowadzenie mechanizmu gwarantującego co najmniej 6 miesięczne vacatio legis dla ustaw zmieniających warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawy z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, podatki, opłaty, bądź w inny sposób pogarszają warunki ich funkcjonowania, aby mogły wejść w życie w roku następującym po roku ich ogłoszenia, powinny zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw do 30 czerwca danego roku. Jeżeli ustawa zostanie ogłoszona w okresie po 30 czerwca danego roku i przed zakończeniem roku, do okresu vacatio legis wliczany będzie kolejny pełny rok kalendarzowy. Taki mechanizm pozwoli dyscyplinować rząd oraz parlament do planowania procesu legislacyjnego tak, aby zakończyć go przed 30 czerwca danego roku. Zapewniając podatnikom minimum 6 miesięczne vacatio legis.

Długie vacatio legis pozwoli firmom przygotować się do zmian, umożliwi wyjaśnienie przepisów w drodze objaśnień zanim te zaczną obowiązywać, ograniczy niestabilność i nieprzejrzystość przepisów.

Propozycje podatkowe Konfederacji Lewiatan:

1.   skrócenie terminu zwrotu podatku VAT,
2.   umożliwienie wcześniejszego odzyskania częściowego zwrotu VAT,
3.   skrócenie terminu zwolnienia pieniędzy zgromadzonych na koncie VAT w ramach  mechanizmu podzielonej płatności,
4.   wprowadzenie długiego vacatio legis przy zmianach przepisów prawa podatkowego,
5.   wprowadzenie oceny dotychczas obowiązujących rozwiązań, jako elementu niezbędnego przy tworzeniu prawa podatkowego,
6.   skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego,
7.     niewprowadzanie nowych podatków, danin i składek sektorowych

- Przedsiębiorcy wkładają ogromny wysiłek i znaczne środki na obsługę księgową i doradztwo podatkowe i nadal nie są pewni, czy właściwie rozliczyli i zapłacili podatek. Wynika to z faktu, że przy natłoku zmian wchodzących w życie w krótkim czasie, trudno zidentyfikować i wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Dlatego proponujemy równoczesne wprowadzenie pakietu rozwiązań, które spowodują, że przedsiębiorcom będzie się łatwiej poruszać po przepisach podatkowych, zmniejszy się ryzyko błędów, ograniczone zostaną zbędne obciążenia, a także poprawi się płynność firm. Propozycje nie zawierają obniżek podatków, a skupiają się na poprawie jakości funkcjonowania podatnika. Nie chcemy też oczywiście nowych parapodatków, bo te są wyjątkowo niekorzystne dla firm i konsumentów – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przepisy wprowadzające nowe podatki, obowiązki, ograniczenia oraz warunki funkcjonowania firm tworzone są w poszczególnych ministerstwach, bez analizy tego, czy w połączeniu z obowiązkami nakładanymi przez inne resorty nie stanowią nadmiernego obciążenia dla przedsiębiorców, a tym samym nie będą w niepotrzebny sposób hamować ich rozwoju. Dlatego cenne będzie prowadzenie analizy wprowadzanych zmian, liczby nowych obowiązków sprawozdawczych oraz administracyjnych oraz wysokości nowych podatków, opłat i innych danin wprowadzanych w poszczególnych latach. Wnioski płynące z dokonanego przeglądu, powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu programu prac legislacyjnych rządu w kolejnym roku oraz być podstawą do opracowania propozycji deregulacyjnych zmierzających do zmniejszenia barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

- Nie może być tak, że w krótkim czasie na firmy z danej branży nakładanych jest nawet kilka nowych podatków i danin, których rozliczenie i zapłacenie wymaga ogromnych nakładów pracy, nie mówiąc już nawet o samej wysokości obciążenia – dodaje Przemysław Pruszyński.

Zdaniem Lewiatana ważne jest skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. W okresie pandemii  uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego może trwać nawet 6 miesięcy. Szybciej trzeba zwracać podatek VAT, umożliwić wcześniejsze odzyskanie częściowego zwrotu VAT oraz skrócić termin zwolnienia pieniędzy zgromadzonych na koncie VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Dzisiaj administracja skarbowa posiada liczne narzędzia pozwalające weryfikować uczciwość firm, ma ogromną wiedzę o rozliczeniach podatników i rozbudowaną analitykę. Jest przestrzeń do wsparcia firm, a nie do ciągłego pogarszania ich sytuacji w imię walki o „uszczelnienie” systemu podatkowego.  

Konfederacja Lewiatan

Dodaj komentarz

Komentarze (0)