Kwota wolna od podatku i ulga dla klasy średniej w nowym Polskim Ładzie

piątek, 15.10.2021 14:03 243

Najgorętszym tematem w zakresie podatków jest nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, którą sejm uchwalił dnia 1 października 2021 i przekazał do senatu. Reforma ta nazywa się Polski Ład, często określana jako nowy Ład i stanowi jeden z najobszerniejszych projektów zmian w zakresie podatkowym od wielu lat.

Kwota wolna od podatku

Pierwszym rodzajem preferencji dla podatników ma być nowa kwota wolna od podatku. Dla przypomnienia: w obecnie funkcjonujących przepisach kwota wolna od podatku jest zależna od podstawy obliczenia podatku, i zgodnie z obecnym brzmieniem art. 27 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) wynosi:

1) 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2)  1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zgodnie z projektem ustawy nowelizacyjnej kwota wolna od podatku ma być zasadniczo stała. Zgodnie z projektem Nowego Ładu nowe brzmienie art. 27 ma brzmieć:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

120 000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Ulga dla klasy średniej

Drugim ważnym narzędziem, z którego mają móc korzystać podatnicy w celu legalnego zmniejszania swoich zobowiązań wobec organów podatkowych jest tak zwana ulga dla klasy średniej. Pracownicy i podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości przychodów co najmniej 68 412 zł i nie przekraczającej kwoty 133 692 z mają mieć możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi obliczanej według wzorów:

Wyciąg z przepisów (uwaga: PROJEKT USTAWY)

1)     (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

2)     (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Z ulgi będzie można skorzystać również w przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem na określonych przez ustawodawcę zasadach.