komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

czwartek, 6 sierpnia 2020

Slawy, Jakuba

Dzień Trójkąta – we wrześniu kulturalne święto Przedmieścia Oławskiego

wtorek, 18.7.2017 18:00 , komentarze: 0 , odsłony: 2162
kategorie artykułu:

Biuro Wrocław 2016 zaprasza na pierwszą edycję Dnia Trójkąta – wielkiego święta Przedmieścia Oławskiego. Przez całą sobotę, 2 września, zaplanowano bezpłatne wydarzenia kulturalne angażujące zarówno mieszkańców Trójkąta, jak i odwiedzających osiedle gości. Premierowa odsłona projektu organizowana jest w ramach programu Sąsiadujemy.

Nowe oblicze Trójkąta

Od kilku lat Biuro Wrocław 2016 prowadzi działania kulturalne i społeczne na Przedmieściu Oławskim. Pracuje na podwórkach i w Pracowni Komuny Paryskiej 45, dbając o integracjęśrodowisk lokalnych. To właśnie w Pracowni, dzięki udzielającemu się tam Jackowi Sterczewskiemu, pojawiła się idea Dnia Trójkąta. Do współtworzenia święta zaproszone zostały lokalne inicjatywy, instytucje, bary i restauracje funkcjonujące na Przedmieściu. Program wydarzeń powstaje m.in. przy współpracy z Muzeum Etnograficznym, Radą Osiedla, deweloperami, zarządcami, Wrocławską Rewitalizacją a także lokalnymi kawiarniami, barami i restauracjami.

- Osiedle wciążsię zmienia. W ostatnich latach pojawiło się wiele inicjatyw i miejsc, w różny sposób angażujących społeczność Przedmieścia Oławskiego. DzieńTrójkąta ma odsłonić przed wrocławianami nowe oblicze Trójkąta –otwartego i aktywnego. Chcemy spotkaćsię w rodzinnej i sąsiedzkiej atmosferze. Pokazać dzisiejszy Trójkąt, któremu daleko do wizerunku sprzed latmówi Natalia Romaszkan, koordynatorka programu Sąsiadujemy i działań w ramach Dnia Trójkąta.

Dzień z życia na Trójkącie

Przez cały dzień, 2 września, zaplanowano bezpłatne wydarzenia kulturalne na terenie całego Przedmieścia Oławskiego. U zbiegu ulic Kościuszki i Komuny Paryskiej powstanie strefa relaksu, w której będzie można posłuchać muzyki na żywo, zjeść wspólny posiłek oraz spotkaćtwórców i przedstawicieli lokalnych inicjatyw z Przedmieścia. W kawiarni Folgujemy posłuchamy niezwykłych opowieści o Trójkącie i związanych z osiedlem anegdot, na skwerze przy zbiegu ul. Komuny Paryskiej i Krasińskiego zjemy lody od Krasnolóda, a w Pracowni Komuny Paryskiej poznamy twórczość młodych artystów z Trójkąta. Będzie można także pójść na spacer architektoniczny po Przedmieściu Oławskim i wziąć udział w koncercie elektro-akustycznym w Muzeum Etnograficznym. Przez cały dzień instytucje i kawiarnie na Trójkącie będą otwarte dłużej niż zwykle, oznaczone zostanąteż specjalnymi, trójkątnymi symbolami.

Do wydarzenia będzie można dołączyćw każdej chwili, kierując się specjalną mapką. Pełny program Dnia Trójkąta ogłoszony zostanie w sierpniu. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. DzieńTrójkąta jest częścią projektu Sąsiadujemy, kontynuacji programu Wrocław –wejście od podwórza realizowanego w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Koordynatorami projektu są Natalia Romaszkan, Bartosz Zubik, Maciej Tymorek oraz Jacek Sterczewski.

Źródło: Informacja prasowa

Dzie
ń
z
ż
ycia na Tr
ó
jk
ą
cie
Przez ca
ł
y dzie
ń
, 2 wrze
ś
nia, zaplanowano bezp
ł
atne wydarzenia kulturalne na terenie ca
ł
ego Przedmie
ś
cia O
ł
awskiego
.
U zbiegu ulic Ko
ś
ciuszki i Komuny Paryskiej powstanie strefa relaksu, w kt
ó
rej b
ę
dzie mo
ż
na pos
ł
ucha
ć
muzyki na
ż
ywo, zje
ść
wsp
ó
lny posi
ł
ek oraz spotka
ć
tw
ó
rc
ó
w i przedstawicieli lokalnych inicjatyw z
Przedmie
ś
cia. W kawiarni Folgujemy pos
ł
uchamy niezwyk
ł
ych opowie
ś
ci o Tr
ó
jk
ą
cie i zwi
ą
zanych z osiedle
m
anegdot, na skwerze przy zbiegu ul. Komuny Paryskiej i Krasi
ń
skiego zjemy lody od Krasnol
ó
da,
a
w
Pracowni
Komuny Paryskiej poznamy
tw
ó
rczo
ść
m
ł
odych artyst
ó
w z Tr
ó
jk
ą
ta. B
ę
dzie mo
ż
na tak
ż
e
p
ó
j
ść
na spacer
architektoniczny po Przedmie
ś
ciu O
ł
awskim i wzi
ąć
udzia
ł
w koncercie elektro-akustycznym w Muzeum
Etnograficznym. Przez ca
ł
y
dzie
ń
instytucje i kawiarnie na Tr
ó
jk
ą
cie b
ę
d
ą
otwarte d
ł
u
ż
ej ni
ż
zwykle,
oznaczone zostan
ą
te
ż
specjalnymi, tr
ó
jk
ą
tnymi symbolami.
Do wydarzenia b
ę
dzie mo
ż
na do
łą
czy
ć
w
ka
ż
dej chwili, kieruj
ą
Dzie
ń
z
ż
ycia na Tr
ó
jk
ą
cie
Przez ca
ł
y dzie
ń
, 2 wrze
ś
nia, zaplanowano bezp
ł
atne wydarzenia kulturalne na terenie ca
ł
ego Przedmie
ś
cia O
ł
awskiego
.
U zbiegu ulic Ko
ś
ciuszki i Komuny Paryskiej powstanie strefa relaksu, w kt
ó
rej b
ę
dzie mo
ż
na pos
ł
ucha
ć
muzyki na
ż
ywo, zje
ść
wsp
ó
lny posi
ł
ek oraz spotka
ć
tw
ó
rc
ó
w i przedstawicieli lokalnych inicjatyw z
Przedmie
ś
cia. W kawiarni Folgujemy pos
ł
uchamy niezwyk
ł
ych opowie
ś
ci o Tr
ó
jk
ą
cie i zwi
ą
zanych z osiedle
m
anegdot, na skwerze przy zbiegu ul. Komuny Paryskiej i Krasi
ń
skiego zjemy lody od Krasnol
ó
da,
a
w
Pracowni
Komuny Paryskiej poznamy
tw
ó
rczo
ść
m
ł
odych artyst
ó
w z Tr
ó
jk
ą
ta. B
ę
dzie mo
ż
na tak
ż
e
p
ó
j
ść
na spacer
architektoniczny po Przedmie
ś
ciu O
ł
awskim i wzi
ąć
udzia
ł
w koncercie elektro-akustycznym w Muzeum
Etnograficznym. Przez ca
ł
y
dzie
ń
instytucje i kawiarnie na Tr
ó
jk
ą
cie b
ę
d
ą
otwarte d
ł
u
ż
ej ni
ż
zwykle,
oznaczone zostan
ą
te
ż
specjalnymi, tr
ó
jk
ą
tnymi symbolami.
Do wydarzenia b
ę
dzie mo
ż
na do
łą
czy
ć
w
ka
ż
dej chwili, kieruj
 
 

Wasze komentarze

dzisiaj, 2 godz temu
dzisiaj, 5 godz temu
niedziela, 2.8.2020 14:15
piątek, 31.7.2020 10:29
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele