Rekompensaty za ciepło sieciowe, dodatki na pelet, drewno gaz i olej opałowy. Jak złożyć wniosek?

piątek, 23.9.2022 10:44 2160 0

Można już składać wnioski o dodatki, w przypadku ogrzewania domu peletem, biomasą, drewnem, gazem czy olejem opałowym. Nowe przepisy wprowadzają także rekompensaty dla  ciepła sieciowego. Gmina Złoty Stok tłumaczy, na czym polega wsparcie i jak złożyć wniosek.

 fot.ilustracyjne, pixabay

 

 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Nowe przepisy w obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego przewidują dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła. Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych i pozarządowych organizacji pożytku publicznego. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.

Ustawa wprowadza także jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub
innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych. Są to wskazane wyżej podmioty bez gospodarstw domowych, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Chodzi o: węgiel kamienny, brykiet, pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla, biomasę, LPG, olej opałowy. Źródło musi być wpisane do CEEB. Dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Informujemy, że na terenie Gminy Złoty Stok obsługę wniosków o wypłatę dodatków będzie realizował Urząd Miejski w Złotym Stoku.

Wnioski o wypłatę dodatków można składać od 21 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 22 w Złotym Stoku lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP

Druk wniosku dla gospodarstw domowych.

Druk wniosku dla podmiotów wrażliwych.

 

UWAGA! Wnioski o wypłatę dodatku złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek