Wiemy jakie bakterie ujawniono w wodzie z terenu gm. Jaworzyna Śl. [AKTUALIZACJA]

poniedziałek, 18.11.2019 10:41 5893 2

Jak poinformował nas w rozmowie telefonicznej Ireneusz Skawina, dyrektor świdnickiego Sanepidu w jaworzyńskiej wodzie wykryto pałeczki bakterii z grupy coli.

Decyzją z dnia 15 listopada stacja nakazała Zakładowi Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej poinformować o skażeniu wody na terenie gminy. 

Do bakterii grupy coli, poza E. coli (bakteria grupy coli typu kałowego) zalicza się też bakterie z rodzaju Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, jak również Serratia, Hafnia.

Pojawienie się w wodzie bakterii z grupy coli może stanowić zagrożenie dla konsumentów. Pierwsze objawy zatrucia (po wypiciu nieprzegotowanej wody) obserwować można już po upływie 12 godzin, chociaż zdarza się, że pojawiają się nawet po trzech dobach. Wśród objawów wymieniane są te związane z zaburzeniami układu pokarmowego: biegunka, kurczowe bóle brzucha. W niektórych przypadkach występują bóle i zawroty głowy, a także gorączka. Jeśli objawy nie ustąpią po dwóch dniach, konieczna jest wizyta u lekarza.

Obecnie mieszkańcom nadal zaleca się przegotowywanie wody przed spożyciem, ale także przed myciem warzyw i owoców.

Pytania zadane przez redakcję:

- „Czy wodę z jaworzyńskich wodociągów można spożywać na „surowo”?”

W dniach 4 i 12 listopada 2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy pobrali próbki wody                              w punktach w których stwierdzono obecność bakterii z grupy coli: Bolesławice 25; Szkole Podstawowej, Pastuchów, ul. Wyzwolenia 22; ZGKiM Jaworzyna Śląska, ul. Świdnicka 9; SUW Jaworzyna Śląska.

Norma dla bakterii z grupy coli 0 jtk w 100 ml wody.

*jtk- jednostki tworzące kolonie

O powyższym w dniach 08 i 14 listopada 2019 r. poinformowano Zakład Usług Komunalnych              w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. pisemnie i drogą elektroniczną.

Pismem e-mail z dnia 12 listopada 2019 r., Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. poinformował, że od momentu otrzymania informacji o pojawieniu się przekroczenia w postaci obecności bakterii grupy coli podjęła natychmiastowe działania polegające na: płukaniu całej sieci wodociągowej, podawaniu środka dezynfekcyjnego. Takie samo pismo zostało przysłane drogą email do tut. Stacji w dniu 15 listopada 2019 r., po otrzymaniu decyzji o natychmiastowym wykonaniu w mocy prawa. 

Wyżej wskazane uchybienia są niezgodne z § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Według tych regulacji w wodzie nie powinny występować bakterie grupy coli.

Decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy nakazał stronie podjęcie niezwłocznie działań, które mają wyeliminować stan stwierdzonego zagrożenia.
Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy (art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy poinformował także, że w związku  z decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. dotyczącej złej jakości wody z wodociągu publicznego Jaworzyna Śląska, że zgodnie z art. 12 ust. 5 „Burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437, z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z wykrytymi przekroczeniami norm przewidzianych dla wody, woda może być zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu.

- „Jakie bakterie wykryto w wodzie?”

Bakterie grupy coli.

Bakterie grupy coli – do grupy tej należą m.in. Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, które mogą występować w odchodach, wodach bogatych w substancje odżywcze, glebie, rozkładających się resztkach roślinnych, a także w wodzie pitnej o relatywnie wysokiej zawartości substancji pożywkowych. Uzdatniona woda dostarczana konsumentom nie powinna zawierać bakterii grupy coli. Wykazanie ich obecności wskazuje na nieodpowiednie uzdatnienie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną ilość substancji odżywczych.

Bakterie grupy coli to do niedawna powszechnie stosowany wskaźnik jakości wody. Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym,  w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Większość bakterii grupy coli to bakterie heterotroficzne. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może zatem bezpośrednio służyć za specyficzny wskaźnik kałowego zanieczyszczenia wody, może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody. Oprócz powyższych zastosowań można tę grupę drobnoustrojów wykorzystać do oceny potencjalnej obecności biofilmu w systemie wodociągowym. Występowanie bakterii grupy coli w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody uprzednio poddanej dezynfekcji może świadczyć o odradzaniu się populacji mikroorganizmów i możliwym tworzeniu się biofilmu, bądź też zanieczyszczeniu wody obcym materiałem np. pochodzenia roślinnego lub glebą. 

- „Do kiedy mieszkańcy będą musieli zachować ostrożność w stosowaniu wody?”

Do uzyskania prawidłowych wyników badania mikrobiologicznego wody. W dniu jutrzejszym tj. 19 listopada 2019 r. woda zostanie zbadana zarówno przez ZUK Jaworzyna Śląska Sp. z o.o. (informacja telefoniczna uzyskana w dniu 18 listopada 2019 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy. Aktualne informacje w tym temacie znajdują się na stronach internetowych: Urzędu Gminy Jaworzyna Śląska i Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

- „Z czego może wynikać zanieczyszczenie?”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy nie posiada na chwilę obecną takich informacji od Zakładu Usług Komunalnych Jaworzyna Śląska Sp. z o.o.. Wiadomo jednak, że prowadzone są działania polegające na: 

- płukaniu całej sieci wodociągowej,

- podawaniu środka dezynfekcyjnego

udzielone telefonicznie, jak i emailowo, pisemnie.

Mimo, że przyczyna nie jest jeszcze znana, prowadzone są działania zapobiegające mające na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

- W dniu 18 listopada 2019 r., w godzinach przedpołudniowych burmistrz Jaworzyny Śląskiej przeprowadził rozmowę telefoniczną z przedstawicielami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy. Rozmowa miała na celu powzięcie szerszej wiedzy o stwierdzonych wynikach badań. Z przekazanych informacji przez pracownika Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Świdnicy wynika, że stwierdzona bakteria nie jest bakterią chorobotwórczą, a badanie daje obraz wskaźnikowy.  Stanowczo należy podkreślić, że zarówno Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp z o.o. jak i władze gminy zawsze stosowały, stosują i stosować będą wszystkie obowiązujące przepisy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę. Jakość wody jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy i podlega regularnym badaniom przeprowadzanym zarówno przez ZUK Sp. z o.o. jak i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy - czytamy na stronie urzędu.

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

wtorek, 19.11.2019 07:11
Jaka gmina taka woda.
Jaworzyniak hejter poniedziałek, 18.11.2019 11:01
Czyli kał w gminie Jaworzyna Śląska jest już wszędzie