komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

środa, 24 kwietnia 2019

Horacego, Feliksa

Spotkanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

piątek, 8.2.2019 14:17 , komentarze: 0 , odsłony: 435
kategorie artykułu:

Przypominamy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, że we wtorek, 12 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w sali kameralnej (I piętro) Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Żarów
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) Burmistrz Miasta Żarów informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 w Żarowie.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29.08.2018 r. złożony przez Pro-Tra Building Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marca Polo 57.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta Żarów, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we Wrocławiu.

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ww. ustawy, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym m.in. z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 - piętro, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni tj. od dnia 17 stycznia 2019r. do dnia 18 lutego 2019r.
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres: burmistrz@um.zarow.pl 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Żarów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się dnia 12 lutego 2019 r. o godz. 17.00 w sali kameralnej (I piętro) Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10 A.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 30 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości. Obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie, na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w Gazecie Żarowskiej, na stronie internetowej www.um.zarow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wasze komentarze


dzisiaj, 6 godz temu
dzisiaj, 9 godz temu
dzisiaj, 10 godz temu
1
dzisiaj, 10 godz temu
dzisiaj, 10 godz temu
wtorek, 23.4.2019 13:24
wtorek, 23.4.2019 09:29
1
wtorek, 23.4.2019 09:27
wtorek, 23.4.2019 09:25
piątek, 19.4.2019 08:42
Majówka na Węgrzech
Majówka na Węgrzech
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra