komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

piątek, 10 kwietnia 2020

Michala, Makarego

PRACA - Psycholog w PCPR

wtorek, 3.3.2020 11:58 , odsłony: 560
kategorie artykułu:

Świdnica, dnia 25 lutego 2020 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
psycholog

 

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pół etatu
Miejsce wykonywania pracy: Świdnica ul. Żeromskiego 16/8
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2020 r.
 
Główne obowiązki
 

udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego,
wspomaganie i edukowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka borykających się z różnymi problemami, w tym opiekuńczo-wychowawczymi,
udzielanie wsparcia biologicznym dzieciom osób tworzących rodzinne formy pieczy zastępczej,
prowadzenie szkoleń dla rodzinnych form pieczy zastępczej mających na celu m.in. wzmacnianie kompetencji rodzicielskich,
prowadzenie stałej współpracy z sądami i innymi instytucjami i podmiotami  w zakresie rodzinnych form opieki nad dziećmi,
przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych opinii,
opiniowanie zasadności kontaktów rodziny biologicznej i innych osób z dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej,
prowadzenie dokumentacji obowiązującej w jednostce, między innymi arkusza pracy psychologa, z podopiecznymi rodzinnych form pieczy zastępczej oraz sporządzanie stosownych pism i sprawozdań,
aktywne tworzenie i realizowanie Powiatowego Programu Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz innych programów w zakresie wsparcia dziecka i rodziny, w tym Programu Promocji Rodzicielstwa Zastępczego,
uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
asysta przy umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz podczas kontaktów  z rodziną biologiczną,
inne zadania psychologa wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
inicjowanie nowych działań w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej
 
Wymagania konieczne:
1)      obywatelstwo polskie,
2)      wykształcenie:
- wyższe studia magisterskie na kierunku psychologia,  
3)      minimum  2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)      kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.
 
Wymagania dodatkowe:
1)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy,
2)      opanowanie i umiejętności pracy w sytuacjach stresowych,
3)      znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4)      zdolności interpersonalne,
5)      swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,
6)      obsługa urządzeń biurowych,
7)      prawo jazdy kat. B.
 
Wymagane dokumenty:
1)      list motywacyjny,
2)      życiorys (CV),
3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w poradnictwie rodzinnym  (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7)      oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku psychologa,
9)      referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada,
10)  klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
11)  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze,
 
Warunki pracy:
                                                                     
Praca w wymiarze ½ etatu,
praca w siedzibie jednostki przy ul. Żeromskiego 16/8, w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praca z rodzinami zastępczymi i osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka w miejscu ich zamieszkania.   
okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony przy założeniu możliwości  przedłużenia umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na  stanowisku,                      
wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. z poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wypłacane 27 dnia każdego miesiąca,                                                                                                                
 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – wyższy niż 6%, przy zatrudnieniu powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy.
Dokumenty  należy składać: w terminiedo dnia 13 marca 2020 r.  osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  psychologa”.
Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 38, w godzinach od 715 do 1515.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip1.powiat.swidnica.pl - Dział Praca/nabór w Jednostkach Powiatu oraz na tablicy informacyjnej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 (II piętro).
 
Inne informacje:
Osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu Pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej  -  17-18 marca 2020 r.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych ogłoszenia oraz złożone po terminie zostaną odesłane.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem  074  851 50 10.

 

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o naborze

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica.
Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres:
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  z którym  można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: iod@pcpr.swidnica.pl lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica
z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
Może Pani/Pan się kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Świdnicy oraz członkowie komisji rekrutacyjnej.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:
a) dla kandydatów spełniających wymogi formalne ogłoszenia o naborze przez okres procesu rekrutacji i do 6 miesięcy po jego zakończeniu,
b) dla kandydatów niespełniających wymogów formalnych ogłoszenia o naborze do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku
z tym przysługują Pani/Panu prawo dostępu do  treści swoich danych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
13. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora).
 
14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej  ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 2
do ogłoszenia o naborze

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV oraz innych dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze, w tym wizerunku przez Administratora Danych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą
w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………………………….         □ tak                            □ nie

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie oraz oświadczam, że są one zgodne
z prawdą.

Oświadczam, że:

a) zostałam/em poinformowana/y, że udzielona zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym momencie za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w sekretariacie tutejszego Centrum. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b) jestem świadoma/y tego, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję jego cele, 

c) zostałam/em poinformowana/y, iż pracodawca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej, 

d) zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia pracodawcy
z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania, 

e) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
w procesie rekrutacji, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze na stanowisko.

 

………………………………………………………………………….

  (miejscowość, data, czytelny podpis kandydata do pracy)

 

                                                                                      

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV oraz innych dokumentach przedłożonych w ofercie pracy, w tym wizerunku przez Administratora Danych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą
w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………………………….         □ tak                            □ nie

 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie oraz oświadczam, że są one zgodne
z prawdą.

Oświadczam, że:

a) zostałam/em poinformowana/y, że udzielona zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych może zostać odwołana w dowolnym momencie za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w sekretariacie tutejszego Centrum. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

b) jestem świadoma/y tego, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję jego cele, 

c) zostałam/em poinformowana/y, iż pracodawca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej, 

d) zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia pracodawcy
z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczenia przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania, 

e) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
w procesie rekrutacji, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze na stanowisko.

 

 

………………………………………………………………………….

  (miejscowość, data, czytelny podpis kandydata do pracy)

 

 
środa, 21.1.2015 11:21
piątek, 6.4.2018 16:35
piątek, 27.3.2020 13:59
czwartek, 5.3.2020 09:22
piątek, 3.1.2020 10:06
czwartek, 30.5.2019 18:19
poniedziałek, 1.9.2014 13:24
poniedziałek, 23.5.2016 09:05
środa, 11.5.2016 10:26
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
SKUP AUT
SKUP AUT
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Mati Autogaz
Mati Autogaz