Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny

sobota, 3.12.2022 09:39 718 0

Ogrzewasz dom, lub mieszkanie energią elektryczną, od 1 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek wypłacany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, jako jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5000 kilowatogodzin, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

 

Komu należy się dodatek elektryczny do prądu?

Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek elektryczny otrzymają te gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł. Natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh (5000 kilowatogodzin), zostanie on podwyższony do 1500 zł. W tym wypadku wnioskodawca dołącza do wniosku rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie dla fotowoltaiki

Właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego, nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje. Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

W jakim terminie można składać wnioski?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę środków finansowych ma czas do 31 marca 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Gdzie należy składać wnioski?

Mieszkańcy gminy Świdnica wypełniony formularz wniosku mogą złożyć na 2 sposoby.

W wersji papierowej:

  1. złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica pok. nr 110, parter., w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek
    7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00. Informacja tel. 74 852 30 67 wew. 110
  2. przesłać korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

Elektronicznie:

pobrać plik godnie z wzorem wniosku, wydrukować, wypełnić i przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi:
„Wyślij pismo ogólne” http://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne jako odbiorcę podając: URZĄD GMINY ŚWIDNICA (58-100 ŚWIDNICA (MIASTO), WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

Przed wysłaniem Wniosku należy go podpisać:

a) podpisem kwalifikowanym

lub

b) profilem Zaufanym - usługa: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

WAŻNA INFORMACJA! Wnioski przesłane za pośrednictwem korespondencji e-mail nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)