Dobry start przedszkolaków z gminy Świdnica

środa, 15.5.2024 09:00 265 0

Projekt pod nazwą „Dobry start przedszkolaków z Gminy Świdnica” (numer projektu FEDS.08.01-IZ.00-0070/23) otrzymał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Priorytet 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1. Dostęp do edukacji).

Projekt realizowany jest w partnerstwie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Gminy Świdnica, organów prowadzących przedszkola, które są objęte wsparciem w ramach projektu. Są to cztery przedszkola:

- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Kraina” w Krzyżowej;

- Przedszkole „Bajkowa Dolinka" w Pszennie;

- Przedszkole w Witoszowie Dolnym;

- Przedszkole w Bystrzycy Dolnej.

W projekcie wezmą udział nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz dziewczynki i chłopcy w wieku od 3 do 6 lat z wyżej wymienionych przedszkoli. Zaplanowano również udział dzieci z niepełnosprawnościami.

Cele projektu:

1) zapewnienie 420 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat z obszarów wiejskich równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji, w tym edukacji włączającej, w oparciu o nowoczesne formy, metody i technologie oraz rozwój kompetencji kluczowych umiejętności społeczno - emocjonalnych i umiejętności przyszłości, o których mowa w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,

2) wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej przedszkoli, w szczególności w obszarze edukacji włączającej, zielonych i cyfrowych kompetencji, tak aby placówki mogły dostosować ofertę edukacyjną do zapotrzebowania rynku pracy, zmieniających się trendów gospodarczych, społecznych i demograficznych oraz wyzwań ekologicznych.

Zadania, które będą realizowane w ramach projektu:

1) Zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe i społeczno - emocjonalne w przedszkolu i poza przedszkolem (w centrach edukacji, muzeach, podczas wyjazdów krajoznawczych),

2) działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci - wsparcie uczniów z potrzebami o kształceniu specjalnym, utworzenie kącików wyciszenia, adaptacje na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami,

3)działania z zakresu edukacji ekologicznej, kształtujące kompetencje zielone i kompetencje przyszłości, w tym akcje lokalne na rzecz środowiska,

4)działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród przedszkolaków umiejętności STEM/STEAM, z wykorzystaniem metody STREAM,

5)zakup wyposażenia i/lub doposażenia przedszkoli w pomoce dydaktyczne,

6)kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej.

Rezultaty projektu:
1) przygotowanie 420 dzieci do podjęcia nauki w szkole, wzmocnienie ich kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych, co w konsekwencji przyczyni się do wyrównywania różnic edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich,
2) rozwój umiejętności zawodowych 38 nauczycielek przedszkoli objętych wsparciem,
3) upowszechnienie ważności roli przedszkola w rozwoju dziecka oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki opartej na wiedzy.

Całkowity koszt projektu: 2 080 722,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 637 081,00 zł

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek