Gmina Świdnica dopłaci do wymiany kopciuchów

czwartek, 16.3.2023 08:24 266 0

W dniach od 29 marca do 12 kwietnia br. mieszkańcy gminy Świdnica, po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o dotacje na wymianę systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne jak i wspólnoty mieszkaniowe, a maksymalny poziom dofinansowania może wynieść nawet 7 tys. zł. W tegorocznym budżecie gminy Świdnica łączna pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 150 tys. zł.

    WÓJT GMINY ŚWIDNICA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA STAREGO TYPU WYKORZYSTUJĄCYCH PALIWO STAŁE NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W NIERUCHOMOŚCIACH O CHARAKTERZE MIESZKALNYM POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA.

WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI NALEŻY SKŁADAĆ
OD 29 MARCA 2023 R. DO 12 KWIETNIA 2023 R.,
W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU GMINY ŚWIDNICA STANOWISKO NR 100.

 

Wniosek powinien być wypełniony w całości na wzorze obowiązującym w 2023 r. opatrzony podpisem Wnioskodawcy oraz zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika (zaznaczony pkt. 2 we wniosku o dotację) należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo. Za każde złożone pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (opłata skarbowa nie jest pobierana od składanego pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
 3. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.
 4. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty, załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty.

Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się :

 1. osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.


Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł.

Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:

 1. kotły gazowe,
 2. piece zasilane prądem elektrycznym,
 3. kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
 4. kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
 5. pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji na paliwo stałe oraz niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świdnica.

Kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Świdnica.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie wyznaczonego terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji.

Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

Dotacja nie może być udzielona, jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Wnioski obowiązują tylko w roku kalendarzowym, w którym zostały złożone.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica Zespół Ochrony Środowiska, pokój 310, a także pod numerem telefonu: 74 8523067 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 310 Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej Urzędu.

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek