Blisko 900 deklaracji wstępnych zapotrzebowania na węgiel w gminie Świdnica

środa, 16.11.2022 14:20 161 0

Wnioski na zakup węgla należy składać w Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej. – Do sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych przystąpimy niezwłocznie po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającymi węgiel do obrotu – informuje rzecznik urzędu gminy.

Aby dokonać zakupu węgla od gminy należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. B. Głowackiego 4 w Świdnicy. Wzór wniosku w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy Świdnica.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe położone na terenie gminy Świdnica, którym przysługuje dodatek węglowy (otrzymały dodatek bądź go otrzymają) i są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła zadeklarowały opalanie węglem. Ponadto złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).

 WAŻNA INFORMACJA! Gospodarstwo domowe: zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup 3 ton węgla, z tym że 1,5 tony węgla będzie można zakupić do 31 grudnia 2022 roku, kolejne 1,5 tony - po 1 stycznia 2023 roku. Tona węgla nie będzie kosztować więcej niż 2 tys. zł brutto. Koszt transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego ponoszą mieszkańcy.

Informujemy, że złożone w ostatnich dniach deklaracje wstępne nie oznaczają automatycznego złożenia wniosku na zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wypełniony formularz wniosku można złożyć na 2 sposoby.

1. W wersji papierowej:
a) złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica stanowisko nr 110, parter., w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek
7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00.
b) przesłać korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Elektronicznie: pobrać plik godnie z wzorem wniosku, wydrukować, wypełnić i przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi:
„Wyślij pismo ogólne” http://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne jako odbiorcę podając: URZĄD GMINY ŚWIDNICA (58-100 ŚWIDNICA (MIASTO), WOJ. DOLNOŚLĄSKIE) Przed wysłaniem Wniosku należy go podpisać:
a) podpisem kwalifikowanym
lub
b) profilem Zaufanym https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

WAŻNA INFORMACJA! Wnioski przesłane za pośrednictwem korespondencji e-mail nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek