Stawki podatkowe obowiązujące w gminie Świdnica w 2022 roku

czwartek, 30.12.2021 12:48 1182 0

W roku 2022 obowiązywać będą nowe stawki podatkowe. Natomiast wzory informacji i deklaracji podatkowych na rok 2022 pozostają bez zmian.

W 2022 r. podatek rolny wyniesie:

  • 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta),
  • 307,40 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 q żyta).

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za dt.

Podatek leśny w 2022 r. wyniesienie 46,70 zł od 1 ha. Jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1 m3.

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i wynoszą odpowiednio

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych /budynki gospodarcze/ - 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) garaży - 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
g) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,68 zł od 1m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli: - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1pkt 3 i ust. 3 –7

W 2022 r. stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Świdnica wynosić będą:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 755 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 272 zł,
c) powyżej 9 ton - 1 554 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 554 zł;
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1 346 zł, b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1 479 zł;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: a) mniejszej niż 22 miejsca - 2 117 zł, b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2 675 zł.

Więcej szczegółowych informacji na www.bip.gmina.swidnica.pl

Źródło: Gmina Świdnica

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek