Absolutorum dla Burmistrza Żarowa

piątek, 25.6.2021 13:27 737 0

Na sesji Rady Miejskiej w czwartek, 24 czerwca radni udzielili burmistrzowi Leszkowi Michalakowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

Wcześniej zatwierdzili także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żarów. Pozytywną opinię dotyczącą budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna. Na posiedzeniu, przed głosowaniem nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium odbyła się debata nad raportem o stanie gminy Żarów za 2020 rok. Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej raport, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w minionym roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Radni zgłaszali swoje wnioski dotyczące przedstawionego raportu, a na koniec udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Raport jest udostępniony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej: 
https://bip.um.zarow.pl/pliki/raporty/raport_2020.pdf

Uchwalony przez Radę Miejską budżet gminy na 2020 rok przewidywał realizację dochodów w kwocie 70.601.014,09 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 70.798.183,53 zł, co stanowi 100,28 procent wykonania planu. Plan wydatków budżetowych zakładał z kolei kwotę 71.151.070,09 zł, a zrealizowano je w wysokości 68.769.064,39 zł. To w konsekwencji daje 96,65 procent wykonania planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 11.491.967,46 zł, a wydano kwotę 11.047.882,46 zł. Ostatecznie budżet gminy za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.029.119,14 złotych.

- Absolutorium to nie tylko ukoronowanie mojej pracy jako Burmistrza Miasta Żarów. To przede wszystkim wspólna praca radnych Rady Miejskiej, współpracowników, pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie i jednostek organizacyjnych. Udzielone absolutorium stanowi dowód uznania dla całego zespołu ludzi pracującego nad realizacją budżetu. Wszystkim im z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować. Wielkie podziękowania składam również na ręce radnych za dobrą współpracę - mówił burmistrz Leszek Michalak.

Stanowiska na temat wykonania budżetu przedstawiła także Iwona Nieradka przewodnicząca klubu „Wspólnota Samorządowa” oraz radni opozycyjni.

- Radni Klubu „Wspólnota” pozytywnie opiniują wykonanie budżetu gminy Żarów za 2020 r. Dochody budżetowe w roku 2020 zostały zrealizowane w 100% i zamknęły się kwotą około 70.800.000 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano w ponad 98% planu rocznego, a dochody majątkowe w ponad 118%. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie blisko 18.469.000 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu rocznego. Wydatki budżetowe z kolei zamknęły się kwotą ponad 68.769.000 zł i zostały wykonane w ponad 96%. W tym wydatki bieżące zrealizowano w blisko 97%, a wydatki majątkowe w ponad 96%. Na inwestycje wydatkowano w roku 2020 około 11.048.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych oprócz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej między innymi na budowę kanalizacji sanitarnej, były również środki zewnętrzne (w szczególności unijne), które Gmina otrzymała roku 2020 w kwocie łącznej ponad 6.750.000 zł. Ponadto Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych, jak również nie posiadała zaległości z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina spełniała wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych. Realizując zadania własne Gminy Burmistrz Leszek Michalak należycie gospodarował środkami publicznymi, wydatkując je oszczędnie, celowo i racjonalnie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu wydała pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r., podobnie jak i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W związku z powyższym radni Klubu „ Wspólnota” będą głosowali za udzieleniem absolutorium za 2020 rok Burmistrzowi Miasta Żarów Leszkowi Michalakowi - mówiła Iwona Nieradka przewodnicząca klubu „Wspólnota Samorządowa”.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)