Nowe programy dla osób z niepełnosprawnościami

wtorek, 22.11.2022 09:30 579 0

Powiat Dzierżoniowski przystąpił do realizacji szeregu nowych programów wspierających osoby niepełnosprawne. Celem jest wzrost ich niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegóły programu pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

 

Program „Dostępne mieszkanie” będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegóły programu pod adresem:
 https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Wnioski o dofinansowanie na wyżej wymienione programy będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (ul. Piastowska 1, pok.413, tel. 74-833-98-95).

Dodatkowo od 1 grudnia rozpocznie się nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonym przez PFRON

W 2023 roku ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w następujących obszarach:

 1. Obszar B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
  O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • samorządy gminne,
  • samorządy powiatowe,
  • podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy
 2. Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.
  O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • samorządy gminne,
  • samorządy powiatowe,
  • organizacje pozarządowe.
 3. Obszar D – na likwidację barier transportowych.
  O dofinansowanie mogą ubiegać się:
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem palcówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 4. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.
 5. Obszar G – skierowanie poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (m.in. staże, szkolenia, pace interwencyjne, jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, dofinansowanie do kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności, przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracowników niepełnosprawnych, wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej).
  O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy powiatowe.

Wysokość dofinansowania może wynieść:

 • w przypadku obszaru B – 35% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 165 000,00 zł
 • w przypadku obszaru C – 50 % kosztów realizacji, jednak nie więcej niż 70 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy,
 • w przypadku obszaru D dla jednostek prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej – 85% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
 • 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 330 000 zł dla autobusów
 • w przypadku obszaru D dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego – 75% kosztów realizacji, jednak nie więcej niż:
 • 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 330 000 zł dla autobusów,
 • w przypadku obszaru F – do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

O środki mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie mają wymagalnych zobowiązań i zaległości w obowiązkowych wpłatach na ZUS, PFRON oraz wobec Urzędu Skarbowego.

Procedury realizacji programu, wnioski oraz wytyczne dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2023-roku/
Projekty można składać od 1 grudnia 2022 r. do 6 lutego 2023 r. w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1. Tam również udzielane są bliższe informacje. Kontaktować można się także pod telefonicznie pod numerem 833 98 95.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek