Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Wałbrzychu

czwartek, 22.1.2015 10:27 917 0

Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji społecznych, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym zagadnieniom
w zakresie projektu dokumentu pn.:

 „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

"Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" to postępowanie oceniające wpływ zaplanowanych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla AW działań, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, łącznie z wpływem na zdrowie ludzi. Prognoza taka polega na weryfikacji zapisanych w ww. Strategii przedsięwzięć na środowisko i uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień.

Podstawą prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Ustawa nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentów strategicznych (m.in. koncepcji, polityk, strategii i planów) opracowywanych przez organy administracji.

Licząc na cenne uwagi i wnioski wszystkich zainteresowanych osób oraz organizacji, przyczyniające się do udoskonalenia treści  ww. dokumentu, zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Moderatorem spotkania będzie współautor opracowania, Pani Elżbieta Mikuła
z PUH EkoPerfekt z Piotrkowa Trybunalskiego.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
26.01.2015 r., godz. 12:00
sala nr 19 (pierwsze piętro)

12:00
Otwarcie spotkania

12:05
Przedstawienie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

12:35
Prezentacja Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

13:10
Panel dyskusyjny i dokumentowanie wniosków

13:30
Zamknięcie spotkania

 źródło: UM Wałbrzych

Dodaj komentarz

Komentarze (0)