Wystartował nabór kandydatów do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2022 roku

piątek, 26.11.2021 11:26 448 0

Urząd Miejski w Wałbrzychu zaprasza do zgłaszania kandydatów z grona wałbrzyskich NGO do komisji konkursowych oceniających zadania publiczne w 2022 roku.

Czekamy na zgłoszenia kandydatów na Członków komisji konkursowych, czyli grono specjalistów oraz  ekspertów, którzy będą wspierać Urząd Miejski w Wałbrzychu, m.in. w opiniowaniu, ocenianiu i podziale dotacji dla organizacji pozarządowych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć/przesłać do 10 grudnia 2021 roku.

Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do naszej bazy.

Jeśli masz doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej i chcesz mieć wpływ na to, jak Urząd Miejski w Wałbrzychu ocenia oferty konkursowe na realizację zadań publicznych złożone przez NGO.  Jeśli zależy Ci na rozwoju działalności pozarządowej w Wałbrzychu, to teraz masz szansę na zmianę – zgłoś się do bazy kandydatów na Członków komisji konkursowych.

Głównym zadaniem kandydatów będzie reprezentowanie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w opiniowaniu i ocenianiu ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Wałbrzycha.

Kandydatów zgłaszają organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego czy innych kościołów, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym kluby sportowe będące spółkami).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wg statutu/regulaminu/KRS). Formularz można przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście:

  1. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 6-8 z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie do komisji konkursowych na 2022 rok – BRP” lub
  2. wypełniony i podpisany skan formularza przesłać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.walbrzych.pl o tytule: „Zgłoszenie do komisji konkursowych na 2022 rok – BRP”

Formularz w wersji elektronicznej jest również dostępny na stronie Urzędu Miejskiego: https://organizacje.um.walbrzych.pl/pl/aktualnosci-organizacje-pozarzadowe

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego UM w Wałbrzychu: tel. 74 64 44 717, e-mail: rewitalizacja@um.walbrzych.pl

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy kandydatów. Decyduje data stempla pocztowego.

źródło: rewitalizacja.walbrzych.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)