Gmina Walim w obiektywie

czwartek, 8.5.2014 14:20 1842 0

Jeżeli masz od 6 do 21 lat i chcesz pokazać jak piękna jest miejscowość, w której mieszkasz weź udział w II edycji konkursu „Gmina Walim w obiektywie”.

REGULAMIN

II Edycji Konkursu Fotograficznego

„GMINA WALIM W OBIEKTYWIE”

§ 1.

Przepisy ogólne.

1. Organizatorami (zwanymi dalej Organizatorem) konkursu są:

- Stowarzyszenie „Zagórze Plus”,

- Stowarzyszenie Miłośników Zagórza Śląskiego.

2. Instytucją wspierającą konkurs jest Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

3. Patronatem honorowym konkurs objęli:

- Rada Gminy Walim,

- Wójt Gminy Walim.

4. Patronat merytoryczny konkursu sprawują:

- Angelika Jaśkiewicz – PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach,

- Barbara Nagumowicz – ZS im. Polskich Noblistów w Walimiu.

5. Sponsorzy konkursu:

Sponsor generalny:

- Wójt Gminy Walim.

Sponsorzy:

- Zarebau GmbH Mariusz Zaręba,

- Dolnośląska Izba Rolnicza – Powiat Wałbrzych,

- Stowarzyszenie „Zagórze Plus”,

- Stowarzyszenie Miłośników Zagórza Śląskiego.

6. Patronat medialny:

- Telewizja Dami Wałbrzych.

§ 2.

Cel i tematyka konkursu.

1. Celem konkursu jest:

- promocja Gminy Walim,

- ukazanie bogactwa przyrodniczego w połączeniu z elementami krajobrazu stworzonymi przez

człowieka,

- podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości na temat regionu,

- wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii,

- kształcenie wrażliwości artystycznej,

- kształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.

§ 3.

Zasady konkursu.

1. Uczestnikiem konkursu są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat.

2. Przedmiotem i tematem fotografii jest Gmina Walim.

3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie zdjęcia autorskie, wykonane w okresie trwania konkursu,

oraz które nie zostały zgłoszone do innych konkursów.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Nadesłanie lub dostarczenie prac do Organizatora oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

§ 4.

Zasady uczestnictwa.

1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia.

2. Zdjęcia muszą być w formacie JPEG (JPG) o jak najniższym stopniu kompresji i minimalnych wymiarach: 1700 x 1200 pikseli.

3. Zdjęcia, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (daty, inicjały, podpisy, loga, itd.) będą

dyskwalifikowane.

4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale zdjęć zgłoszonych do konkursu, jeżeli były

one poddane obróbce cyfrowej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć o niskiej jakości

technicznej, przesłanych bądź dostarczonych w złym formacie, oraz zdjęć, które w inny sposób

naruszają niniejszy regulamin.

6. Zdjęcia należy wysłać na adres email Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu: ckit@onet.pl, lub

dostarczyć na nośniku optycznym (CD, DVD) do:

- PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach,

- ZS im. Polskich Noblistów w Walimiu.

7. Prace konkursowe należy wysłać bądź dostarczyć w sposób wskazany w § 4. pkt 6. niniejszego

regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2014 roku.

8. Zdjęcia przesłane, bądź dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

9. Do prac konkursowych należy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, wiek, adres), oraz oświadczenia

o których jest mowa w dalszej części niniejszego regulaminu.

10. Każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć do swojej pracy oświadczenie, stanowiące

załącznik nr 1 do regulaminu.

11. Ze względu na udział w konkursie osób nieletnich należy załączyć pisemną zgodę rodziców lub

prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem

konkursu i wystawą o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do regulaminu.

12. Uczestnik konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby

trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi konkursu.

§ 5.

Nagrody.

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane w kategoriach:

- kategoria wiekowa uczestników od 6 do 13 lat – jedna nagroda główna + dwa wyróżnienia,

- kategoria wiekowa uczestników od 14 do 21 lat – jedna nagroda główna + dwa wyróżnienia,

- kategoria „najwyżej oceniona praca w Internecie” – jedna nagroda główna.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.

3. Lista nagrodzonych autorów zostanie opublikowana na stronach internetowych:

- Centrum Kultury i Turystki w Walimiu: ckit.walim.pl,

- Stowarzyszenia Miłośników Zagórza Śląskiego: www.zagórześląskie.pl.

§ 5.

Komisja oceniająca.

1. Organizator w trakcie konkursu powoła i poda do wiadomości skład Komisji Oceniającej Konkursu

– Jury (zwanej dalej Komisją), składającą się z osób profesjonalnie zajmujących się fotografią i

niezwiązaną z Organizatorem.

2. Decyzje i rozstrzygnięcia Komisji będą ostateczne.

3. Zadaniem Komisji jest:

- kwalifikacja zgłoszonych zdjęć do udziału w konkursie,

- ocena zgłoszonych prac,

- przyznanie nagród,

- wybór zdjęć przeznaczonych na wystawę.

4. Przy ocenie zdjęć uwzględniane będą:

- kryteria merytoryczne,

- wartość artystyczna,

- jakość techniczna i poziom pracy.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie, mailowo lub

telefonicznie.

§ 6.

Terminarz konkursu.

- 31 maj 2014 – termin dostarczenia prac konkursowych,

- 1 – 11 czerwiec 2014 – głosowanie Internautów na najlepszą pracę umieszczoną na stronach

Facebook Organizatorów,

- 12 – 17 czerwiec 2014 – ocena prac przez Jury (Komisję),

- 18 czerwiec 2014 – zakończenie konkursu, uroczyste wręczenie nagród (Zamek Grodno).

§ 7.

Wystawa pokonkursowa.

Reprodukcje zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną wystawione na Zamku Grodno

w Zagórzu Śląskim.

 

                                                                                                                                      zatwierdzono:

Walim, 05 maja 2014 r.

                                                                                                                                             Organizator

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „Gmina Walim w obiektywie” – II Edycja.

Oświadczam, że jestem autorem(ką) dostarczonego(nych) zdjęcia(ć) pod tytułem:

………………………………………………………………………………………………………………………

tytuł zdjęcia(ć)

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych / dostarczonych

na nośniku optycznym zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i gminy

Walim i na nieodpłatne przekazanie praw autorskich do przedmiotowych prac w przesłanej rozdzielczości

oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na

wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej

liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających

się do rozpowszechniania, np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, wprowadzania do

pamięci komputera, publiczne odtwarzanie, w tym poprzez prezentowanie na wystawach w celu

promocji konkursu fotograficznego i gminy Walim.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr

133 poz. 883).

…………………………………………….

                                                                                                                           czytelny podpis

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego „Gmina Walim w obiektywie” – II Edycja.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego

……………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko oraz wiek dziecka

w konkursie fotograficznym „Gmina Walim w obiektywie” II Edycja, organizowanym przez Stowarzyszenie

„Zagórze Plus” i Stowarzyszenie Miłośników Zagórza Śląskiego. W pełni rozumiem i akceptuję

regulamin konkursu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego

konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883).

….…………………………………………….

                                                                                                  czytelny podpis rodzica/opiekuna

Źródło: walim.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)