Wykluczenie komunikacyjne młodzieży aglomeracji wrocławskiej

czwartek, 26.8.2021 14:32 488 0

Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia przygotowała „Analizę wykluczenia komunikacyjnego uczniów wrocławskich szkół”. To pierwsze tego typu opracowanie w kraju!

Na X sesji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia (MRMW) z udziałem Prezydenta Miasta Wrocławia, przewodniczącego Rady Miejskiej, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych  Dyrektora Infrastruktury i Transportu oraz Dyrektor Wydziału Transportu, która odbyła się 22 czerwca 2021 r., zaprezentowano rezultaty półrocznej pracy Komisji ds. Wykluczenia Komunikacyjnego pod przewodnictwem Miłosza Cichuty.

 Termin „wykluczenie komunikacyjne” nie posiada oficjalnej, polskiej definicji i jest zazwyczaj rozumiany jako częściowe lub całkowite pozbawienie możliwości korzystania z transportu publicznego. Do tej pory, w Polsce nie badano, w jakim stopniu zjawisko to dotyka młodzież. W 2020 roku MRMW podjęła działania mające na celu określenie czy i w jaki sposób wykluczenie komunikacyjne dotyka uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych.

Badanie przeprowadzono w formie ankiety internetowej. Uzyskano blisko 2000 odpowiedzi, co stanowi ok. 6% wszystkich uczniów wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Ponad połowa ankietowanych pochodziła spoza Wrocławia. Pozwoliło to na uzyskanie pełnego obrazu kondycji transportu publicznego z perspektywy młodzieży szkół średnich - grupy szczególnie uzależnionej od komunikacji.

W dokumencie przedstawiono oraz wnikliwie przeanalizowano wyniki ankiet. Zbadano kilka aspektów przemieszczania się komunikacją zbiorową, m.in. częstotliwość kursowania w określonych przedziałach czasowych, zadowolenie z usług transportu publicznego czy czas dojazdu z miejscowości zamieszkania do szkoły we Wrocławiu. Istotnym jej elementem są wizualizacje wyników w formie map.

Rysunek 1. Czas dojazdu do szkoły z rozmieszczeniem w otulinie Wrocławia

Analiza zawiera szczegółową ocenę transportu publicznego, identyfikację obszarów, z których dojazd jest szczególnie utrudniony, często pomimo korzystnego położenia geograficznego względem Wrocławia. Generalnie, jako obszary najbardziej dotknięte problemami komunikacyjnymi, wskazano gminy Jordanów Śląski, Sobótkę, Kobierzyce, Trzebnicę, styk gmin Czernica i Długołęka, wschodnią cześć gminy Miękinia, gminę Żórawina oraz miasto i gminę Oława.

Wyniki wyraźnie wskazały potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy dostępności transportu publicznego dla młodzieży uczęszczającej  do wrocławskich szkół.  Tym bardziej, że zainteresowanie korzystaniem z tej formy transportu, w przypadku poprawy oferty komunikacyjnej (łącznie 89% potencjalnych dojeżdżających mogłoby dojeżdżać do Wrocławia właśnie nim). Jednocześnie potwierdzona została istotna rola kolei jako środka komunikacji w aglomeracji.

Pełny raport dostępny pod adresem: https://mrmw.um.wroc.pl/?p=624

Dodaj komentarz

Komentarze (0)