LXXIV sesja Rady Miejskiej Wrocławia

piątek, 20.10.2023 11:31 239 0

19 października odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej Wrocławia. W sesji uczestniczyła Pani Jolanta Niezgodzka, która uzyskała mandat do Sejmu RP.  Zgodnie z kodeksem wyborczym jej mandat radnej Rady Miejskiej wygasł z mocy prawa z momentem wyboru do Sejmu.

Wygaśnięcie mandatu radnego  z dniem wyboru na posła stwierdza właściwy komisarz wyborczy w drodze postanowienia w terminie 14 dni od dnia wyborów. Postanowienie to ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Na zwolnione miejsce wchodzi kolejna osoba, która kandydowała w ostatnich wyborach samorządowych z tej samej listy kandydatów i uzyskała największą liczbę głosów. O wstąpieniu na miejsce radnego, któremu mandat wygasł, kolejnej osoby postanawia komisarz wyborczy.

Rada podczas sesji ustanowiła jednogłośnie Las Pracki, czwartym i jednocześnie największym użytkiem ekologicznym na terenie Wrocławia.

Radni podjęli ważne decyzje w ramach procedury zawartej w specustawie mieszkaniowej i uchwalili możliwość realizacji dwóch inwestycji, zlokalizowanych:
·        w rejonie Kochanowskiego i Kwidzyńskiej (teren dawnej stoczni rzecznej na Zaciszu)
·        w rejonie Armii Krajowej, Tarnogajskiej i biskupa Bogedaina (obszar bazy sprzętowo-transportowej Transbudu).

Rada Miejska ma prawo ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych w punktach sprzedaży i w tym celu wystąpiła o opinię w tej sprawie do wybranych Rad Osiedli: Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie i Szczepin.

Radni podczas obrad powołali ławników do Sądu Okręgowego, Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabryczna, Krzyki i Śródmieście na kadencję 2024 – 2027.

Radni przyjęli także stanowisko w sprawie apelu o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta i skierowali wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do przeniesienia ciężaru finansowania tych zajęć z samorządów na budżet państwa. Apel dotyczy likwidacji finansowania zajęć wszystkich wyznań i szukania oszczędności.

Przewodniczący przypomniał i zachęcił radnych do aktywnego udziału w organizowanej corocznie akcji  „Wrocławski Znicz Pamięci”, która ma na celu upamiętnienie zmarłych radnych, osób zasłużonych dla Wrocławia oraz zbiorowych miejsc pamięci.

Podczas sesji odbyła się dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach m.in:

·        budżetu miasta na 2023 rok;
·        przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta;
·        upoważnienia Prezydenta Wrocławia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: ,,Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu’’ w ramach naboru ogłoszonego przez NFOŚiGW;
·        dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków („Restauracja organów W. Sauera w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela”);
·        zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;
·        Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2024 r
·        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tęczowej, Strzegomskiej i Robotniczej we Wrocławiu;
·        uchwalenia m.p.z.p w rejonie ulic Popowickiej, Wejherowskiej, Niedźwiedziej, w rejonie R.Dmowskiego, Wł. Jagiełły i Mostowej, w rejonie Nabycińskiej, Marchijskiej i Braniborskiej, w rejonie Karmelkowej, morelowskiego i kupieckiej, w rejonie ulic Na niskich Łąkach i Szybkiej oraz rzeki Oławy;
·        nadania nazwy skwerowi u zbiegu ulic Dyrekcyjnej, Joannitów i Jana Władysława Dawida nazwy Komisji Edukacji Narodowej;
·         odrzucenia doraźnej Komisji ds. zbadania funkcjonowania spółki WKS Śląsk Wrocław S.A.


Wyniki głosowania zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)