komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl

wtorek, 7 kwietnia 2020

Rufina, Celestyna

Zmiany w przepisach od 18 maja 2015 rok

czwartek, 14.5.2015 06:20 , komentarze: 0 , odsłony: 2304
kategorie artykułu:

Najważniejsze zmiany w przepisach po wejściu w życiu w dniu 18 maja 2015 roku Ustawy z dnia 20 marca 2015 o zmianie ustawy - Kodeks Karny i innych ustaw.

 Nowością są zmiany w kodeksie karnym i drogowym, a także w ustawie o kierujących pojazdami. Zdecydowanie bardziej rygorystyczne będą traktowani nietrzeźwi kierowcy i ci co powodują wypadki po alkoholu. W przypadku spowodowania np. wypadku drogowego, będąc jednocześnie w stanie nietrzeźwości sąd będzie orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów bądź pojazdów danego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata, a np. w sytuacji spowodowania katastrofy w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości lub innego środka odurzającego lub gdy sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia, a skutkiem tego będzie śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, wówczas sąd będzie orzekał nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów !

W przypadku skazania sprawcy za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w tzw. recydywie mając aktywny zakaz prowadzenia pojazdów popełni kolejne przestępstwo prowadzenia w stanie nietrzeźwości, albo wypadku, w którym będzie osoba pokrzywdzona wówczas sąd będzie orzekał co najmniej 10.000 złotych, a maksymalnie nawet do wysokości 60 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dodany został w kodeksie karnym wykonawczym art. 182a i w jego myśl osoba, która będzie miała np. co najmniej 10 letni zakaz prowadzenia pojazdów, będzie mogła za zgodą sądu kontynuować jazdę po wykonaniu co najmniej połowy okresu zakazu, czyli np. po 5 latach, ale tylko i wyłącznie pojazdami wyposażonymi w tzw. blokadę alkoholową. Tutaj kłania się nowa definicja w kodeksie drogowym, a mianowicie blokady alkoholowej, czyli urządzenia, które zamontowane w pojeździe silnikowym lub pojeździe szynowym uniemożliwi uruchomienie silnika, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu będzie wynosić co najmniej 0,1 mg/l czyli 0,2 promila. W dokumencie prawa jazdy będzie zapis o takim ograniczeniu, aby policjant na drodze miał informację o tym fakcie. Taka blokada będzie ogólnodostępna i minister odpowiedni do spraw transportu będzie musiał odrębnym rozporządzeniem określić, gdzie ją będzie można nabyć oraz jakie musi spełniać wymogi techniczne, a poza tym będzie podlegała kalibracji co 12 miesięcy. W przypadku gdy pojedzie taki kierowca bez blokady zostanie mu zatrzymane prawo jazdy i będzie odpowiadał za przestępstwo. 

Nie stosuje się blokady w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną.

W kodeksie drogowym kolejną zmianą będzie usuwanie pojazdu na koszt właściciela w przypadku kierowania nim bez uprawnienia albo któremu zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia samochodu poprzez przekazanie innej osobie.

Ponadto policjant będzie zatrzymywał prawo jazdy w razie stwierdzenia, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadek) lub 3 wykroczenia tj. np. kolizje również te na parkingach oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h. Wtedy Komendant KWP będzie wystawiał decyzję o cofnięciu uprawnień.

Zatrzymane zostanie także prawo jazdy za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub za przewożenie
co najmniej 3 osób więcej niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy
lub pojazdem wolnobieżnym, a także co najmniej 6 osób więcej w autobusie. Wówczas starosta będzie wydawał decyzję o natychmiastowym zatrzymaniu prawa jazdy na okres
3 miesięcy. Jeżeli pomimo tej decyzji osoba pojedzie kolejny raz wtedy starosta przedłuży okres zatrzymania do 6 miesięcy. Jeżeli w tym przedłużonym okresie osoba będzie kolejny raz kierowała zostania wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania i wówczas każda kolejna jazda będzie wiązała się z popełnieniem przestępstwa ! 

Aby uzyskać ponownie uprawnienia do kierowania pojazdami będzie trzeba spełnić wszystkie wymagania stawiane osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

W  kodeksie karnym został dodany art. 180a. „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami” za co może podlegać nawet karze pozbawienia wolności do lat 2. To będzie dobry argument na tych, którzy utracili uprawnienia, a nadal jeżdżą samochodem i podczas kontroli poza zapłatą mandatu lub wnioskiem do sądu za brak uprawnień czują się bezkarni.

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa powyżej uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania, a w przypadku gdy prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 72 godzin od chwili zatrzymania. W tym drugim przypadku prawo jazdy przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 24.12.2018 20:58
poniedziałek, 26.11.2018 21:06
czwartek, 30.8.2018 08:15
czwartek, 2.8.2018 03:05
czwartek, 2.8.2018 02:27
sobota, 21.7.2018 18:20