komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

czwartek, 18 października 2018

Juliana, Lukasza

Wybuch ostrego konfliktu po zwolnieniu dyrektora OSiRu

piątek, 11.5.2018 13:30 , komentarze: 358 , odsłony: 83852
kategorie artykułu:

W ostatnich dniach został zwolniony dyrektor bielawskiego OSiRu Marcin Rak. Urząd Miasta Bielawy w oświadczeniu wskazał, że bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest negatywny wynik audytu przeprowadzonego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bielawie, który ujawnił brak należytego nadzoru nad kierowaną jednostką. Mowa tu o istotnych brakach w dokumentacji organizacyjnej, pracowniczej i finansowej. Ponadto w niewłaściwy sposób realizowano obowiązki w obszarze gospodarki finansowej OSiR-u. Nieprawidłowości to między innymi istotne braki w inwentaryzacji, nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych, w wyniku których były naliczane odsetki karne wobec OSiR-u.

Z tymi zarzutami nie zgadza się zwolniony dyrektor OSiRu. Uważa on stanowisko Urzędu Miasta Bielawy za skandaliczne.

CZYTAJ: Dyrektor OSiRu odwołany za nieprawidłowości!

Do całej sprawy odniosła się również główna księgowa OSiRu, która czuje się pomówiona przez Marcina Raka. Informuje ona o bezumownym i bezpłatnym wykorzystanie przez niego obiektu Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii, znajdującego się w zarządzie OSiR-u, na organizację przyjęcia z okazji chrztu jego dziecka oraz bezumownym i bezpłatnym wypożyczaniu przez niego służbowego sprzętu OSiR-u. Zwolniony dyrektor OSiRu, jak i inni członkowie jego rodziny mięli bezpłatnie korzystać z toru do wakeboardu.

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniami.

                                              Oświadczenie Marcina Raka

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Bielawie, dotyczące domniemanych przyczyn mojego zwolnienia i oceny mojej trzyletniej pracy jest skandaliczne i nie odpowiada rzeczywistości. Przede wszystkim celem audytu jest wspieranie kierownika jednostki i wskazanie obszarów, które można doskonalić. W tym przypadku jak widać po reakcji cele audytu były inne, a wykazane „nieprawidłowości” trudno określić jako poważne.

Zalecenia audytora (zachęcam do zapoznania się z nimi w sprawozdaniu z audytu), dotyczą przede wszystkim poprawienia dwóch regulaminów i uzupełnienia kilku braków w dokumentacji oraz w inwentaryzacji. To są te (według Urzędu Miasta) „liczne naruszenia przepisów prawa” i „istotne braki w dokumentacji organizacyjnej, pracowniczej i finansowej”. Należy mieć świadomość, że OSiR to jednostka zatrudniająca 50 osób (w sezonie z umowami cywilnoprawnymi nawet 80), mająca w zarządzie kilkanaście obiektów i podobne „uchybienia” występują w większości instytucji, a audyt ma na celu ich zidentyfikowanie, a następnie wyeliminowanie. Wszystkie zalecenia audytora miałem zamiar wdrożyć w ciągu miesiąca, jednak nie pozwolono mi się do nich nawet odnieść (ustawowo mam na to 14 dni)! Ponadto, sprawozdanie z audytu wskazuje jasno (zachęcam do zapoznania się z treścią), że osobą bezpośrednio odpowiedzialną za popełnione błędy w polityce rachunkowości, zakładowym planie kont, inwentaryzacji, nieterminowe płatności, jest główna księgowa (za co zresztą otrzymywała ode mnie liczne ustne upomnienia oraz pisemną karę dyscyplinarną). W związku z tym zobowiązałem ją ustnie po opublikowaniu sprawozdania, do zapłaty odsetek za nieterminowe przelewy (zostałem zwolniony zaledwie dzień roboczy po opublikowaniu audytu i mam nadzieję, że wyegzekwuje to mój następca). Są to jednocześnie główne zarzuty sformułowane w audycie. O licznych zastrzeżeniach do pracy głównej księgowej moi przełożeni wiedzieli od dawna, jednak ze względu na jej członkostwo w Stowarzyszeniu Bielawa Plus, nie było „politycznej” zgody na bardziej radykalne kroki. Dodam, że znaczna część wskazanych uchybień, została zidentyfikowana już wcześniej, w stworzonej przeze mnie Diagnozie systemu zarządzania (co potwierdził audytor) i były one systematycznie usuwane, na co jednak potrzeba czasu.

Inną kwestią jest to, że nie zarzucono w audycie jakichkolwiek nieprawidłowości stricte finansowych, malwersacji, czy też nieprawidłowo wydatkowanych środków. Wykazano jedynie pewne uchybienia proceduralne, nie wpływające na sytuację finansową jednostki, która zresztą wyraźnie się poprawiła! Rok 2017 zamknęliśmy dotacją w wysokości 1.658.740,00 zł (wobec 2.000.000 zł w 2015 r.), czyli najniższą od 2011r., pomimo przekazania nam w zarząd dodatkowo aż sześciu obiektów (niedochodowych - Parku, wakeboardu, CiT-u, ICPE, kąpieliska i będących na granicy rentowności – basenu odkrytego i wypożyczalni sprzętu wodnego). Dlatego nie rozumiem, gdzie leżały w związku z ich przekazaniem sformułowane w oświadczeniu UM „znaczące możliwości powiększania przychodów” przez OSiR. Dodatkowo, w marcu tego roku przelaliśmy na konto Gminy kwotę ponad 700.000,00 zł z wypracowanej nadwyżki środków obrotowych.

Przykładem prowadzenia efektywnej gospodarki finansowej jest zwiększenie przychodów z usług w Aquariusie i w Studiu Odnowy aż o 20%, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności o 100.000 zł! W tym czasie liczba klientów indywidualnych wzrosła o 18.000 osób/rocznie. Podobnie w przypadku Baru Sudety, gdzie wynik finansowy wynosił minus 25.000 zł, a w roku 2016 r. osiągnięto zysk w kwocie 13.000 zł.

Mieszkańcom pozostawiam ocenę na ile zmienił się kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych w Bielawie w ciągu ostatnich trzech lat i jaka jest w tym rola kierowanej przez mnie jednostki. Odnośnie inwestycji – nigdy nie przypisywałem sobie zasług odnośnie tych wymienionych w oświadczeniu, chociaż co naturalne, przy realizacji przynajmniej części z nich blisko współpracowałem. Często wychodziłem również z inicjatywą i pomysłami. Z szacunku dla prawdy odniosę się również do otrzymanej przez mnie wiele miesięcy temu kary dyscyplinarnej (z którą się nie zgadzałem, ale postanowiłem nie wchodzić w spór z pracodawcą) - tego samego dnia otrzymałem jednocześnie premię finansową od Burmistrza za bardzo dobre wyniki pracy i wyniki finansowe jednostki, a w ramach rocznej oceny pracowniczej otrzymałem notę bardzo dobrą. Dlatego tym bardziej absurdalne są „argumenty” opisane w oświadczeniu UM.

Audyt przewidziany był na II kwartał 2017 r., a trwał od grudnia 2017 do kwietnia 2018 r. i „zaskakująco” w trakcie mojego tygodniowego urlopu w Portugalii audytor otrzymał od Burmistrza listę dodatkowych, konkretnych spraw do „audytowania”, a postawę zaangażowanej politycznie głównie księgowej w trakcie audytu, mogę w delikatny sposób określić jako nielojalną w stosunku do mnie i jednostki.

Nie ma wątpliwości, że zwolnienie miało charakter polityczny, czego zresztą nie ukrywał w rozmowach w cztery oczy zarówno Burmistrz, jak i jego zastępca. Po raz pierwszy usłyszałem, że zostanę zwolniony, bezpośrednio po sesji Rady Miejskiej, na której powiązani ze mną radni głosowali za powołaniem biegłego w sprawie wyceny robót pomostu prowadzącego na wyspę. Dodatkowym powodem szukania na mnie „haków” była rozpowszechniona plotka o kandydowaniu przeze mnie na Burmistrza Bielawy. Powtórzę to co powiedziałem Piotrowi Łyżwie w trakcie ostatniej rozmowy – nie mam pretensji o zwolnienie, ale o styl w jakim to zrobił. Oświadczenie UM przekroczyło z kolei wszelkie granice przyzwoitości.

Dziękuję za liczne wyrazy wsparcia i poparcia, które otrzymałem w ostatnich dniach. Dają mi one dodatkową ogromną motywację do inicjowania zmian w Bielawie, które jak widać są niezbędne.
W mojej ocenie oświadczenie Urzędu Miasta naruszyło moje dobra osobiste i rozważam podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.

                              Oświadczenie głównej księgowej OSiR Bielawa

Z ogromnym zażenowaniem przeczytałam oświadczenie byłego dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Pana Marcina Raka, w szczególności fragmenty dotyczące współpracy ze mną jako główną księgową jednostki.

Na wstępie chciałam wyraźnie podkreślić, że jestem osobą apolityczną i nie należę do żadnej partii politycznej. Poza tym zawsze byłam i nadal jestem lojalnym pracownikiem wobec swojego miejsca pracy.

Rola głównego księgowego w każdej instytucji publicznej jest rolą bardzo istotną. Dużo zależy od współpracy i dobrej komunikacji pomiędzy dyrektorem a głównym księgowym.

Niestety współpraca Pana Marcina Raka jako dyrektora OsiR-u ze mną, a także z działem księgowości, od początku była bardzo utrudniona. Jako główna księgowa nie posiadałam podstawowego dokumentu, jakim jest upoważnienie do podejmowania w imieniu dyrektora decyzji finansowych. Wszystkie umowy, porozumienia oraz inne dokumenty angażujące środki finansowe OsiR-u, były uzgadniane i podpisywane przez Pana Marcina Raka. Jako główna księgowa nie dostawałam wcześniej do zapoznania się oraz do kontrasygnaty wspomnianych dokumentów. Otrzymywałam jedynie same faktury z poleceniem dokonywania płatności. Często faktury czy rachunki otrzymywałam po terminie płatności. Pozostali pracownicy księgowości Ośrodka Sportu i Rekreacji również zgłaszali zastrzeżenia co do zawieranych umów przez dyrektora bez konsultacji z księgowością.

Karę porządkową jaką otrzymałam od Pana Raka dotyczyła czynności, której nie mogłam zrealizować z uwagi na fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim, a Pan Rak nie zapewnił dla mnie zastępstwa.

Podczas audytu dyrektor Rak wyrażał w sposób bardzo zdecydowany swoje niezadowolenie, że Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazuje audytorowi dokumenty (ujawniające nieprawidłowości), które jak to Pan Rak ujął „dotyczą jego”. Na moje tłumaczenie, że dokumenty finansowe są oficjalnymi dokumentami jednostki, Pan Rak wydał mi służbowe polecenie zakazujące wydawania dokumentów audytorowi bez jego zgody. O tym fakcie poinformowałam w formie notatki służbowej organy gminy.

Po tym zdarzeniu byłam przez dyrektora Marcina Raka zastraszana zwolnieniem z pracy. Oprócz tego Pan Rak obrażał mnie mówiąc, że jestem głupia i nadaję się najwyżej do sprzątania. Dodatkowo w sposób wulgarny pytał po tym zdarzeniu czy od teraz ma być wobec mnie prawdziwym skur…em.

Dyrektor Rak pisze o poprawieniu przez niego kondycji finansowej OsiR-u. Jeśli tak to niech dyrektor udokumentuje bezumowne i bezpłatne wykorzystanie przez niego obiektu Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii, znajdującego się w zarządzie OsiR-u, na organizację przyjęcia z okazji chrztu jego dziecka. Niech także Pan dyrektor wytłumaczy bezumowne i bezpłatne wypożyczanie przez niego służbowego sprzętu OsiR-u oraz to dlaczego zarówno on, jak i inni członkowie jego rodziny bezpłatnie korzystali z toru do wakeboardu?

Jeśli mowa o wakeboardzie to niech Pan dyrektor Rak wytłumaczy też, dlaczego uruchomił tor do wakeboardu bez odbioru technicznego. Przez to działanie doszło do poważnego wypadku jednego z uczestników.

Apeluję więc do Pana Marcina Raka o odrobinę przyzwoitości.

Magdalena Kantarek 

                                Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Bielawie
                               w odpowiedzi na oświadczenie Marcina Raka

Urząd Miejski uznaje treść oświadczenia Pana Marcina Raka za bezprzedmiotową. Urząd Miejski podtrzymuje, że zarówno audyt, jak i zwolnienie Pana Raka odbyły się zgodnie z procedurami i zgodnie z obowiązującym prawem.

Zwolnienie było jak najbardziej zasadne z powodów merytorycznych.


 

Wasze komentarze

Panie Rak proszę odnieść się do chrzcin i reszty bo...
poniedziałek, 14.05.2018 17:45 autor: Brak wiarygodności
milczenie mówi samo przez się
poniedziałek, 14.05.2018 21:20 autor:
Ty niemoto miestrasz bo się zesrasz
wtorek, 15.05.2018 00:25 autor:
Panie N. proszę odnieść się do premii
sobota, 19.05.2018 23:24 autor:
Pajac i tyle. Dobrze ze go zwolnili bo takich łbów...
wtorek, 15.05.2018 17:41 autor: Ksiegowa dobrze mówi
no grubo jedziesz
czwartek, 17.05.2018 13:49 autor:
Zależy kto jest pajacem i o kogo łeb na
środa, 16.05.2018 21:14 autor:
senior Rak to wprowadził z Kaczmarskim
wtorek, 15.05.2018 18:19 autor:
i zatkało anonima???
środa, 16.05.2018 10:13 autor:
A co ma z tym Rak Senior? Z tego co...
środa, 16.05.2018 21:11 autor:
Jasne, a co 4 lata bezskutecznie kandyduje...
środa, 16.05.2018 23:17 autor:
Bredzisz
czwartek, 17.05.2018 09:14 autor:
prawda
środa, 16.05.2018 21:51 autor:
Zagłosuję na Marcina Raka.
wtorek, 15.05.2018 15:55 autor: głos
A gdzie komentarz Pana Tkacza ?
wtorek, 15.05.2018 09:12 autor: autor
Do słowa tkacza pasuje rym sracza
wtorek, 15.05.2018 14:16 autor:
No to będzie to oświadczenie czy nie?
poniedziałek, 14.05.2018 14:32 autor:
A ja powiem tak. Ten cały OBS to Obciachowa Banda...
niedziela, 13.05.2018 11:43 autor:
dobreeee
poniedziałek, 14.05.2018 14:31 autor:
Świetne rozwinięcie skrótu OBS
niedziela, 13.05.2018 21:41 autor:
W wyborach podsumuje się także radnych z koalicji burmistrza. Dość
niedziela, 13.05.2018 16:47 autor: Bielawianin
Tak słabych radnych chyba nie było w historii Bielawy ?
poniedziałek, 14.05.2018 09:04 autor: Piotr
Święte słowa.
poniedziałek, 14.05.2018 12:59 autor: X
tak, dokładnie p. Rak był dobrym dyrektorem, a to że...
poniedziałek, 14.05.2018 13:12 autor: X
Jedno jest pewne. Za SLD i Dźwinela takich siup nie
niedziela, 13.05.2018 06:21 autor:
A teraz to kto tam robi?
niedziela, 13.05.2018 18:52 autor:
Ci stwarzają afery :)
niedziela, 13.05.2018 20:06 autor: obserwator
AFERA!!!
niedziela, 13.05.2018 20:51 autor:
Będę głosował na Dzwiniela
niedziela, 13.05.2018 20:47 autor:
Ciekawe kto zostanie nowym dyrektorem?
niedziela, 13.05.2018 17:57 autor:
I jeszcze glopia wczoraj napisala zeby ten zwolniony jej...
piątek, 11.05.2018 16:53 autor: Zbychu
Gdzie???
niedziela, 13.05.2018 17:23 autor:
Na szacunek to trzeba sobie zasłużyć.
sobota, 12.05.2018 02:15 autor:
Kto jeszcze okaże się winny? Kogo wskaże Rak?
sobota, 12.05.2018 08:58 autor:
Akurat to tu P. Magdzie nie wierze. Znana jest z...
niedziela, 13.05.2018 14:17 autor: Toja
Czyli księgowa kłamie ?
niedziela, 13.05.2018 14:22 autor:
To samo działa w drugą stronę. Nie tylko mężczyzna...
piątek, 11.05.2018 20:28 autor: Kobieta
Wtrafi Rak na świński chak!
niedziela, 13.05.2018 11:56 autor: Sprawiedliwy
Cyt. "dlaczego zarówno on, jak i inni członkowie jego rodziny...
sobota, 12.05.2018 23:24 autor: Kto SIEJE WIATR ZBIERA BURZE
Tej sprzątaczki nikt już do pracy nie przyjmie xD
niedziela, 13.05.2018 07:58 autor:
Dość już Łyżwy i Runowicza.
sobota, 12.05.2018 22:01 autor: głosuję na Marcina
Dość!
sobota, 12.05.2018 22:23 autor:
Komendant Straży Miejskiej do wyrzucenia.
niedziela, 13.05.2018 06:52 autor:
nie szukaj skarpet na niebie kiedy masz je na nogach
sobota, 12.05.2018 11:01 autor: trudny dzieciak
Trudny ojciec i dzieciństwo
sobota, 12.05.2018 17:31 autor: Bwa
A oświadczenia raka to już nie?
sobota, 12.05.2018 09:22 autor:
Magda, gratuluję odwagi!!!
sobota, 12.05.2018 12:54 autor:
Głupoty chyba.
sobota, 12.05.2018 13:48 autor:
Odwagi?hehe Chyba słoma w butach uciska
sobota, 12.05.2018 13:55 autor:
Chyba Raka. Cwaniaczek z niego i cham
sobota, 12.05.2018 14:02 autor:
KTO SIEJE WIATR ZBIERA BURZE.
sobota, 12.05.2018 13:04 autor:
W dupie byłeś i gówno widziałeś!
piątek, 11.05.2018 23:40 autor:
A ty byłeś, że piszesz takie rzeczy?
sobota, 12.05.2018 08:18 autor:
Magda jestem z tobą.
sobota, 12.05.2018 08:54 autor:
Ta sprawa nadaje się do prokuratury
sobota, 12.05.2018 11:09 autor:
Brawo! trafione w 10
sobota, 12.05.2018 12:53 autor:
Wstydu facet nie ma za grosz!!!
piątek, 11.05.2018 20:59 autor:
Bo co mówi prawdę??
piątek, 11.05.2018 21:18 autor:
do sądu !!!
sobota, 12.05.2018 08:53 autor:
Jak się zarabia 95 000 rocznie to nie ma...
sobota, 12.05.2018 12:51 autor:
A ta baba ma? Wyciągać takie brudy, szok.
piątek, 11.05.2018 21:13 autor:
Hehe!!! Cyrk jak w Wilkowyjach albo innym Wąchocku. Pożarły się...
sobota, 12.05.2018 06:54 autor: Maćko z Monachium
dużo
sobota, 12.05.2018 08:54 autor:
skonczyły sie tabletki
sobota, 12.05.2018 08:50 autor:
Kamil ty następnę
sobota, 12.05.2018 05:41 autor: dno
POLSKA PRZEPRASZA ZA BIELAWĘ
piątek, 11.05.2018 23:03 autor:
Idę po popcorn
piątek, 11.05.2018 22:49 autor:
Prywatny folwark pana byłego dyrektora???
piątek, 11.05.2018 14:09 autor:
Raczej vice
piątek, 11.05.2018 21:54 autor:
Vice burmistrza
piątek, 11.05.2018 21:54 autor:
Lepiej nie dałoby się tego wyrazić
piątek, 11.05.2018 19:52 autor:
Też tak myślę
piątek, 11.05.2018 21:19 autor:
Koleżanka Nowakowej z Bielawa Plus
piątek, 11.05.2018 21:13 autor:
No to się dobrały. Obydwie lubią zamieszać.
piątek, 11.05.2018 21:21 autor:
Lokalna, miało byc
piątek, 11.05.2018 21:17 autor:
Lojalna, niestety chyba ta pani to raczej nie jest.
piątek, 11.05.2018 21:19 autor:
Ania idź już spać
piątek, 11.05.2018 21:30 autor:
Moze chciala zebys ja pukal czesciej!
piątek, 11.05.2018 19:50 autor: Zbych
na kobiete zgania winę to pedał
piątek, 11.05.2018 17:00 autor:
Masz racje winny , dlatego ze jej nie wpier .................
piątek, 11.05.2018 20:24 autor: Bielawianin
Kuśmierek wróci do sprzedaży karmy.
piątek, 11.05.2018 20:11 autor:
Za mordę wziąć księgowa , a druga strona medalu...
piątek, 11.05.2018 20:08 autor: Bielawianin
Według mnie to sprężyna pani N. i tyle w temacie
piątek, 11.05.2018 19:43 autor:
Z powodów merytorycznych ........
piątek, 11.05.2018 18:38 autor:
Ty mu do pięt nie dorastasz
piątek, 11.05.2018 18:11 autor:
Ludzie teraz odwrócą się od łyżwy
piątek, 11.05.2018 18:05 autor:
Kuśmierek jak startował na radnego to płacił za głosy i...
piątek, 11.05.2018 17:13 autor: oliwa sprawiedliwa
Zła kobieta krzywdę zrobiła temu misiu
piątek, 11.05.2018 16:46 autor:
Trafione hahaha
piątek, 11.05.2018 17:00 autor:
Oj wsyd
piątek, 11.05.2018 16:30 autor:
pani ksiegowa taka inteligencja a co wypisuje wstyd.
piątek, 11.05.2018 15:44 autor:
RAK to jest po prostu żałosne !!!!!
piątek, 11.05.2018 15:19 autor:
a czy marchewke da się kisić
piątek, 11.05.2018 15:06 autor: trudny dzieciak
AMATORZY
piątek, 11.05.2018 15:00 autor: H G WALTZ
Wlasnie
piątek, 11.05.2018 14:59 autor:
wiadomosci tv pis nie sa wiarygodne
piątek, 11.05.2018 14:54 autor:
Gdzie dwóch siĘ bije tam trzeci.......
piątek, 11.05.2018 14:45 autor:
czy dalszy ciag nastapi
piątek, 11.05.2018 14:43 autor:
burger king nie szkoda
piątek, 11.05.2018 14:28 autor:
wojna
piątek, 11.05.2018 14:24 autor:
Lecę po popcorn :)
piątek, 11.05.2018 13:56 autor:
dzisiaj, 4 godz temu
'
dzisiaj, 7 godz temu
dzisiaj, 8 godz temu
środa, 17.10.2018 17:29
5
środa, 17.10.2018 17:21
6
środa, 17.10.2018 16:38
4
środa, 17.10.2018 16:36
2
środa, 17.10.2018 16:27
środa, 17.10.2018 12:03
1
środa, 17.10.2018 11:52
1
środa, 17.10.2018 10:00
14
środa, 17.10.2018 09:58
2
środa, 17.10.2018 09:26
2
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Tomograf3D
Tomograf3D
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl