komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

czwartek, 18 października 2018

Juliana, Lukasza

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie

piątek, 20.4.2018 13:37 , komentarze: 4 , odsłony: 1887
kategorie artykułu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko dyrektora tej instytucji. Szczegóły poniżej.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIELAWIE

 

 

Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, ul. Piastowska 19 c . 58-260 Bielawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dyrektora Biblioteki:

1) zarządzanie działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie , w tym nadzór nad realizacją zadań instytucji,

2) zarządzanie zespołem pracowników,

3) zarządzanie powierzonym mieniem jednostki,

4) organizowanie imprez w ramach zadań instytucji,

5) prowadzenie gospodarki finansowej.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów i sposób ich udokumentowania:

A. Niezbędne wymagania:

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych,

korzystanie z pełni praw publicznych,

dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Biblioteki,

wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku bibliotekoznawstwo lub ukończone inne studia wyższe magisterskie, pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa,

co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach lub instytucjach kultury, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników ,

niekaralność za przestępstwa umyślne,

przedłożenie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie,
z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych i finansowych,

znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym prowadzenia biblioteki,

znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej.

 

B. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

dokumenty potwierdzające staż pracy ,

dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe,

pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie uwzględniającą aspekty organizacyjne i finansowe,

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138./, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Bielawie,

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, 2110.),

12) inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje, itp.)

Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Wszystkie złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

4. Dyrektor zostanie powołany na okres czterech lat.

5. Oferty zawierające wymagane dokumenty, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem (na kopercie) „Konkurs na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie” - w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. do godz.15.00.

w Biurze Podawczym pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim, 58-260 Bielawa Pl. Wolności 1 .W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

6. Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego: nie później niż do dnia 18 czerwca 2018 roku.

7. Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, udziela udziela Pani Ewa Witkowska, tel. 661715536.

 

Burmistrz Miasta

(-) Piotr Łyżwa

 

Wasze komentarze

A po co konkurs jak już jak zwykle wiadomo.
sobota, 21.04.2018 03:46 autor:
No tak.
niedziela, 22.04.2018 18:25 autor:
dzisiaj, 2 godz temu
dzisiaj, 4 godz temu
wczoraj, 19 godz temu
4
wczoraj, 19 godz temu
6
wczoraj, 20 godz temu
4
wczoraj, 20 godz temu
2
środa, 17.10.2018 12:03
1
środa, 17.10.2018 11:52
1
środa, 17.10.2018 10:00
14
środa, 17.10.2018 09:58
2
środa, 17.10.2018 09:26
2
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Tomograf3D
Tomograf3D
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS