komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM
LOTTO

wtorek, 17 lipca 2018

Anety, Bogdana

Konkurs na stanowisko OIK

poniedziałek, 15.1.2018 00:05 , odsłony: 1696
kategorie artykułu:

Świdnica, dnia  10 stycznia 2018 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

specjalista pracy z rodziną

 

 

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

                                                Świdnica ul. Żeromskiego 16/8,

Planowany początek zatrudnienia: luty 2018 r.

 

 

Główne obowiązki

 

 

 1. przeprowadzenie interwencji kryzysowej w OIK oraz w razie potrzeby w miejscu zamieszkania klienta wymagającego pomocy, zamieszkującego teren powiatu świdnickiego,
 2. prowadzenie interwencji kryzysowej zgodnie z procedurami OIK,
 3. prowadzenie obowiązującej w OIK dokumentacji przyjmowanych klientów, w tym przygotowywanie sprawozdań,
 4. udział w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych,
 5. współpraca z sądem, policją, ośrodkami pomocy społecznej w powiecie etc. i innymi organizacjami pomocowymi w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej,
 6. prowadzenie szkoleń adresowanych do klientów OIK zgodnych z potrzebami,
 7. uczestnictwo w zebraniach OIK i współpraca z zespołem Ośrodka.
 8. uczestnictwo w superwizjach indywidualnych i/lub grupowych

 

 

Wymagania konieczne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia lub pokrewne,
 3. udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy,w tym w pracy z osobami wymagających wsparcia służb społecznych,
 4. posiadanie wiedzy z zakresu psychologii kryzysu,
 5. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 6. znajomość zakresu zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 7. wyrażenie zgody  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby procesu rekrutacji,
 8. wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w Biuletynie Informacji Publicznej na potrzeby procesu rekrutacji,
 9. pełna  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 1. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,
 1. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1)      Szkolenia i warsztaty z obszaru interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub inne obejmujące zagadnienia z obszaru psychologii i pedagogiki.

2)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z napięciem i stresem, otwartość, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, umiejętność sprawnej organizacji pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,

3)      swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,

4)      obsługa urządzeń biurowych,

5)      prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys (CV),

3)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty pracy z rodziną,

9)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych zawartych w ofercie w Biuletynie Informacji Publicznej na potrzeby procesu rekrutacji,

11)  kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej oraz szeroko rozumianej pomocy rodzinie, jeśli takie posiada,

12)  referencje z poprzedniego miejsca pracy, jeśli kandydat je posiada.

 

Warunki pracy:

                                                                     

 1. Praca w wymiarze pełnego etatu. Preferowany czas pracy w godzinach 10:00 – 18:00,
 2. praca w siedzibie jednostki przy ul. Żeromskiego 16/8, w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praca w terenie, w tym praca z wykorzystaniem możliwości udzielenia wsparcia telefonicznego oraz internetowego,
 3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. z poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, wypłacane 27 dnia każdego miesiąca.
 1. okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony przy założeniu możliwości  przedłużenia umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na  stanowisku,                      

                                                                                                                     

            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia o naborze – wyższy niż 6%, przy zatrudnieniu powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełny etat czasu pracy.

Dokumenty  należy składać: w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.  osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu), w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko  specjalisty pracy z rodziną”.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy         ul. Wałbrzyska 15, II piętro,  pokój nr 38, w godzinach od 715 do 1515.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.powiat.swidnica.pl -Dział Praca/nabór w Jednostkach Powiatu oraz na tablicy informacyjnej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ul. Wałbrzyska 15 (II piętro).

 

Inne informacje:

Osoba będzie zatrudniona na podstawie umowy na czas określony na podstawie art. 25 § 1 Kodeksu Pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej  - 29-30 stycznia 2018 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem                      074  851 50 10.

 

 List motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnegoprzebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.).  Podpis kandydata winien być złożony poniżej zamieszczonej klauzuli.

 

Oświadczenia, cv oraz list motywacyjny winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

 

 

 

 

 
dzisiaj, 6 godz temu
dzisiaj, 7 godz temu
dzisiaj, 7 godz temu
dzisiaj, 10 godz temu
czwartek, 14.12.2017 14:07
niedziela, 15.7.2018 12:58
sobota, 14.7.2018 22:15
piątek, 13.7.2018 14:49
piątek, 13.7.2018 10:22
środa, 11.7.2018 11:04
piątek, 20.4.2018 09:03
piątek, 12.5.2017 11:09
środa, 14.2.2018 10:06
wtorek, 10.7.2018 15:46
poniedziałek, 9.7.2018 11:44
poniedziałek, 9.7.2018 09:32
piątek, 6.4.2018 16:30
środa, 4.7.2018 18:24
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
DYWANY WYKŁADZINY
DYWANY WYKŁADZINY
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Okna Wochnik
Okna Wochnik
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Tomograf3D
Tomograf3D
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
www.kasprowiczauto.pl
www.kasprowiczauto.pl
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Miral
Miral