komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

czwartek, 24 maja 2018

Joanny, Zuzanny

Ogłoszenie o konkursie ofert na remont budynków

wtorek, 30.1.2018 15:38 , odsłony: 391
kategorie artykułu:

Ogłoszenie o konkursie ofert na remont budynków w ramach programu RPO WD 2014 – 2020 pt. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy alei Niepodległości 7, Dolnośląska 15, Ziębicka 23, Żeromskiego 5 w Ząbkowicach Śląskich

 

W związku z realizacją programu rewitalizacji w ramach projektu RPO WD 2014 – 2020 pt. „rewitalizacja budynków mieszkalnych przy alei Niepodległości 7, Dolnośląska 15, Ziębicka 23, Żeromskiego 5 w Ząbkowicach Śląskich” Ogłasza się konkurs na następujące wydzielone zadania:

 1. Remont klatki schodowej budynku przy alei Niepodległości 7 w Ząbkowicach Śląskich
 2. Remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku przy ulicy Dolnośląskiej 15 w Ząbkowicach Śląskich
 3. Remontu Elewacji w budynku przy ulicy Ziębickiej 23 w Ząbkowicach Śląskich
 4. Remontu Dachu wraz z elementami odprowadzenia wody w budynku przy ulicy Żeromskiego 5 w Ząbkowicach Śląskich.

Każdy z oferentów w formie elektronicznej (na płycie CD) otrzyma druk zaproszenia do oferty, załącznik nr 1 - druk oferty, załącznik nr 2 – przedmiar robót, załącznik nr 3 projekt (jeśli do danego zadania został sporządzony). Załącznik nr 4 projekt umowy o roboty budowlane.

Wymagania odnośnie oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie winien każde zadanie złożyć w osobnej kopercie.

Oferty na poszczególne zadania należy składać na adres zarządcy budynków: Nieruchomości Gil, ul. Powstańców Warszawy 10B, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel: 604 603 309.

Termin składania ofert do 15 lutego 2018 roku.  Termin realizacji umowy do 31 grudnia 2018 roku do godziny 10:00.

Osoba do kontaktów: Sebastian Gil, ul. Powstańców Warszawy 10B, 57-200 Ząbkowice Śląskie, nieruchomosci.gil@gmail.com tel: 604603309

Przedmiot zamówienia:

 1. Remont klatki schodowej budynku przy alei Niepodległości 7 w Ząbkowicach Śląskich. Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy Alei Niepodległości 7 w Ząbkowicach Śląskich. Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2)
 2. Remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku przy ulicy Dolnośląskiej 15 w Ząbkowicach Śląskich Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Dolnośląskiej 15 w Ząbkowicach Śląskich. Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2) oraz projektem budowlanym (załącznik nr 3)
 3. Remontu Elewacji w budynku przy ulicy Ziębickiej 23 w Ząbkowicach Śląskich. Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Ziębickiej 23 w Ząbkowicach Śląskich. Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2) oraz projektem budowlanym (załącznik nr 3)
 4. Remontu Dachu wraz z elementami odprowadzenia wody w budynku przy ulicy Żeromskiego 5 w Ząbkowicach Śląskich. Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Żeromskiego 5 w Ząbkowicach Śląskich. Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2)

Każdy w elementów jest osobnym zdaniem. Każdy z oferentów ma prawo złożyć ofertę na dowolne zadanie z powyżej wymienionych.

Każda oferta, na każde zadanie z osobna winna zawierać wypełniony druk oferty, dowód ubezpieczenia, opis doświadczenia.

 

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze zbliżonym do zakresu prac określonych w przedmiarze robót. Przez jedną robotę Zamawiający rozumie robotę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość robót budowlanych określonych w ofercie. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość robót określonych w ofercie wykonawcy w tyś zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia oferty:

Druk oferty (zał. nr 1) wraz z załączoną kalkulacją kosztów wszystkich robót budowlanych sporządzona na podstawie przedmiaru robót.

Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie robót zbliżonych do prac określonych w przedmiarze robót w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie według załączonego wzoru:

Dowodami, o których mowa są:

 • Oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
 • W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzić będą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynikać będzie, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje odrzuceniem oferty.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane (kryterium 2)

Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.

Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt., w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.

Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.

 

Kryterium 1 (K1) – cena

 

cena najniższa spośród ważnych ofert brutto

(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt

cena rozpatrywanej oferty brutto

 

Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:

 • Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry następuje o jeden w górę,
 • Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.

Kryterium 2 (K2) – gwarancja/rękojmia na roboty termomodernizacyjne

Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą

Okres gwarancji/rękojmi (w miesiącach) i liczba punktów          

36m-cy - 2 pkt

48m-cy - 5 pkt

60m-cy - 10 pkt

Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.

Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K) spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:

Łączna liczba punktów K=K1+K2

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Informacja o zakazie powiazań osobowych i kapitałowych

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty zostaną otworzone komisyjnie przez zarządcę i co najmniej jednego z właścicieli Wspólnoty mieszkaniowej, której dotyczy oferta. Na okoliczność otworzenia ofert zostanie sporządzony protokół zawierający oferentów, proponowane ceny oraz okres gwarancji proponowane przez oferentów.

W przypadku dokonania wyboru oferty lub gdy złożona jest tylko jedna oferta zamawiającemu przysługuje możliwość indywidualnego negocjowania warunków co zostanie dodatkowo zaprotokołowane.

Nieruchomości Gil
Zespół Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości
ul. Powstańców Warszawy 10 B
57-200 Ząbkowice Śląskie
www.nieruchomosci-gil.pl
email: nieruchomosci.gil@gmail.com
telefon: 608 384 792,   604 603 309

 
poniedziałek, 20.2.2017 12:58
środa, 23.5.2018 14:13
wtorek, 22.5.2018 12:29
piątek, 18.5.2018 15:29
wtorek, 15.5.2018 10:17
poniedziałek, 14.5.2018 11:56
piątek, 6.4.2018 16:37
sobota, 12.5.2018 10:31
sobota, 12.5.2018 10:23
poniedziałek, 7.5.2018 10:51
środa, 9.5.2018 14:31
poniedziałek, 7.5.2018 14:45
wtorek, 24.4.2018 14:14
piątek, 20.4.2018 13:47
piątek, 20.4.2018 09:22
sobota, 20.1.2018 21:11
poniedziałek, 30.10.2017 19:31
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.