Złoty Stok: Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi

wtorek, 10.1.2023 11:48 202 0

Od początku 2023 r. zmianie uległ system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złoty Stok. Do systemu włączony został odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np. sklepy, zakłady pracy, lokale gastronomiczne.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) wprowadziła szereg zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi wskazując m. in., że wszyscy wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych, a zatem taki obowiązek spoczywa również na właścicielach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie i nadal wynosi 34 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. Możliwe jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 68 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Na każdej nieruchomości odpady należy zbierać selektywnie, w pojemnikach lub workach, które bezpośrednio z posesji odbierać podmiot odbierający odpady

Odpady komunalne gromadzimy w pojemnikach lub w workach, w kolorze:

1) zielonym do gromadzenia odpadów ze szkła,

2) żółtym do gromadzenia odpadów metali i tworzyw sztucznych,

3) brązowym do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,

4) niebieskim do gromadzenia odpadów z papieru,

5) czarnym do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych i po segregacji.

 

UM Złoty Stok

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)