Ziębice: Zebranie sołtysów

środa, 21.1.2015 10:00 3941 0

15 stycznia w sali narad Urzędu Miejskiego w Ziębicach o godz. 13.00 odbyło się zebranie sołtysów z terenu gminy Ziębice z burmistrzem Ziębic Alicją Birą i zastępcą burmistrza Janiną Lacel. W spotkaniu wzięło również udział kilku pracowników urzędu. 

Na początku spotkania burmistrz Ziębic Alicja Bira powitała wszystkich zgromadzonych  i przedstawiła swoje stanowisko w sprawie współpracy władz samorządowych gminy Ziębice z sołtysami. 

Następnie pani Beata Ślusarek-Nowak z Wydziału Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wystąpieniu skierowanym do sołtysów wsi: Brukalice, Henryków, Nowy Dwór, Witostowice, Raczyce, Wadochowice oraz sołtysa Ziębic, omówiła problematykę podłączania się właścicieli poszczególnych posesji w tych miejscowościach do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Pani burmistrz Alicja Bira poinformowała zebranych o wynikach rozmów z Zarządem  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach  administrującym siecią kanalizacyjną, który to jest zainteresowany wykonawstwem przyłączy kanalizacyjnych. Istnieje możliwość rozłożenia spłaty na raty, a wykonanie większej ilości przyłączy w danej miejscowości, na pewno wpłynie na obniżenie kosztów. 

W trakcie spotkania sołtysi zadawali wiele pytań. Odpowiadając na jedno z nich, dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków, pani skarbnik Katarzyna Bajzert-Tokar poinformowała, iż w budżecie Gminy Ziębice  na rok 2015 na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczona jest kwota 5000 zł.  Kwotę tę będzie można zwiększyć, jeżeli będzie istniało zapotrzebowanie ze strony mieszkańców.

Sołtysom rozdane zostały do podpisania oświadczenia o zachowaniu tajemnicy skarbowej,              a następnie nakazy podatkowe i książeczki opłat za odbiór odpadów do rozdania wśród mieszkańców sołectw.

Pani Janina Lacel – zastępca burmistrza Ziębic poinformowała sołtysów, iż na sesji Rady Miejskiej w Ziębicach będzie przedstawiona propozycja zwiększenia o 1 % wysokości ryczałtu jaki wypłacany jest sołtysom za zebrane podatki.

Poruszyła także sprawy:

- odśnieżania  dróg gminnych, aby kierowcy obsługujący pojazdy służące do odśnieżania dróg

zgłaszali sołtysom godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,

-  sołtysi zostali zobowiązani do podania do Wydziału Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej godzin włączania się i wyłączania oświetlenia ulicznego                               w poszczególnych sołectwach ,w celu obniżenia opłat za energię elektryczną,

- pracownicy socjalni MGOPS Ziębice będą informowali sołtysów o rodzaju pomocy

otrzymywanej przez mieszkańców sołectwa.

 

Pan Adam Kozioł naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa  przedstawił treść uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach o przeprowadzeniu wyborów sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych miejscowościach. Poprosił sołtysów o rozplakatowanie obwieszczeń burmistrza o terminach zebrań wiejskich i odpowiednie przygotowanie pomieszczeń na zebrania.

Sołtysi z Brukalic i Niedźwiednika zgłosili potrzeby zmian w harmonogramie zebrań wiejskich co oczywiście zostanie uwzględnione. 

Na koniec spotkania pani Jolanta Janik kierownik Referatu Zarządzania Projektami  poinformowała sołtysów o możliwości uzyskania przez gminę dofinansowania do kosztów usuwania azbestu. Ustalono, iż do dnia 10.02.2015 roku sołtysi przekażą do Referatu Zarządzania Projektami informacje o osobach zainteresowanych tą sprawą, tak aby do końca lutego br. gmina mogła złożyć  wniosek.

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)