Zebranie wiejskie sołectwa Błotnica

piątek, 6.2.2015 09:48 2388 0

Za nami kolejne zebranie wiejskie zwołane w celu wyboru sołtysa, rady sołeckiej oraz komisji rewizyjnej, które tym razem odbyło się we wsi Błotnica 3 lutego.  W  zebraniu udział wzięła burmistrz Grażyna Orczyk, pracownicy urzędu oraz radni. Na  zaproszenie sołtysa Adama Grygiela przybyli specjalni goście: Roman Fester – starosta ząbkowicki oraz Antoni Drożdż – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. Zebranie wiejskie otworzyła burmistrz Grażyna Orczyk, przywitała mieszkańców sołectwa oraz zaproszonych gości, po czym przedstawiła zebranym porządek zebrania. W zebraniu wiejskim uczestniczyły 53 osoby, w tym 52 uprawnione do głosowania.

Na początku głos zabrał sołtys Adam Grygiel, który również powitał wszystkich zgromadzonych mieszkańców i korzystając z okazji wręczył imienne podziękowania staroście i dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych za pomoc w realizacji zadań na rzecz rozwoju wsi Błotnica. Starosta Roman Fester oraz dyrektor Antoni Drożdż  podziękowali  za zaproszenie, zapewnili o dalszej współpracy i wsparciu inicjatyw sołeckich w przyszłości. Za bezinteresowną pomoc i szczególny wkład w rozwój sołectwa wyróżnieni zostali też mieszkańcy wsi: Paweł Srebniak, Jarosław Gembara, Jan Sadowski, Andrzej Pańkowski i Maria Rojda. Podziękowania przekazała również burmistrz Grażyna Orczyk.

Sołtys poinformował o swoich dokonaniach i przedstawił przedsięwzięcia, które chciałby zrealizować w kolejnej kadencji.

Po przedstawieniu przez Dagmarę Błaszkiewicz - pracownika Urzędu Miejskiego zasad i trybu przeprowadzenia wyborów powołano komisję skrutacyjną w składzie:

Brygida Żebrowska- przewodnicząca,

Paulina Żebrowska- członek,

Mariola Rudzińska- członek,

Sara Wiktorowska- członek,

Arleta Pilarek- członek.

Na funkcję sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę w osobie obecnego sołtysa Adama Grygiela. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania sołtysem wsi Błotnica na kolejną kadencję został Adam Grygiel, uzyskując 50 głosów poparcia.

Po ustaleniu 7 - osobowego składu rady sołeckiej, mieszkańcy dokonali wyboru członków rady, powołując w jej skład:

Bogdana Gembarę, Henryka Lipińskiego, Remigiusza Sobotę, Andrzeja Pańkowskiego, Adama Sułkowicza, Marka Wiktorowskiego, Tomasza Rudzińskiego.

Następnie, w wyniku tajnego głosowania, wybrano komisję rewizyjną w składzie: Urszula Kozłowska, Maria Pańkowska i Renata Cempiel.

Burmistrz Grażyna Orczyk podziękowała mieszkańcom za tak liczne przybycie na zebranie oraz pogratulowała nowo wybranym władzom życząc sukcesów i realizacji założonych planów.

 

UMiG Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)