Ząbkowice Śl.: Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej

wtorek, 15.6.2021 10:14 314 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji Asystenta osoby niepełnosprawnej do programu: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2021”.

Do zadań asystenta należy m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych, w dotarciu na rehabilitację lub zajęcia terapeutyczne czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, czy sportowych.

Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Co ważne, osoba niepełnosprawna może dokonać samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta w wymiarze do 33 godz. w miesiącu.

Wymagane dokumenty:

  • Curriculum Vitae
  • kopie dokumentów potwierdzających ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej lub kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dodatkowe informacje:

  • Usługa asystenta świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia. Usługi asystenta mogą być realizowane przez siedem dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione
  • Limit godzin usług przypadający na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 33 godzin miesięcznie.
  • Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi wynosi do 40 zł brutto.

Miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52 lub drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@opszabkowiceslaskie.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 8108567, 74 8100946.

Nabór prowadzony w trybie ciągłym.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)