Stoszowice: wydłużenie terminu składania wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych w 2023 r.

czwartek, 2.3.2023 12:05 197 0

Informujemy iż został wydłużony termin składania wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych  w 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r.

Przypominamy że wnioski składane w 2022 r. zawierały informację o prognozowanym zakupie węgla na rok 2023, co miało za zadanie złożyć zapotrzebowanie na konkretne wartości sortymentów do Polskiej Grupy Górniczej, dlatego też na rok 2023 należy złożyć osobny wniosek dostępny do pobrania poniżej. Gotowe wnioski można pobrać również w sekretariacie Urzędu Gminy w Stoszowicach.

W dalszym ciągu gmina na bieżąco monitoruje i wnioskuje do PGG o zwiększenie przyznanych limitów węgla, w szczególności w sortymencie grubym tj. węgiel orzech i kostka.
Rozpoczęta jest obsługa wniosków złożonych na rok 2023 w sortymencie węgla grubego i ekogroszku. Jednocześnie trwa końcowa obsługa wniosków dotyczących roku 2022 z osobami które jeszcze nie są zdecydowane na zakup węgla lub nie pozostawiły numerów kontaktowych i występują trudności w ustaleniu potrzeb i obsługi wniosku.

W sortymencie ekogroszek wnioski z roku 2023 realizowane są na bieżąco.

Kto może złożyć wniosek?

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego tj. m.in. osoby, którym wypłacono dodatek węglowy lub które złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony.

(art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

Ile można zakupić paliwa stałego?

Dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego przysługiwać będzie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 01 stycznia 
2023 r.Zatem dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego przysługują 3 tony węgla. Osoby, które już złożyły wnioski o zakup preferencyjny węgla od Gminy Stoszowice w 2022 r., mogą pozostałą część węgla (max. do 3 ton) dokupić w 2023 r, składając kolejny wniosek (do 28 lutego 2023 r.). Osoby, które nie złożyły wniosku o zakup preferencyjny węgla w 2022 r. mogą ubiegać się o maksymalnie 3 tony węgla.

(rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego).

 

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o zakup preferencyjny węgla składa się na piśmie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Stoszowicach, zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku (zamieszczonym na stronie Urzędu i dostępnym w Urzędzie),lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej(w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

(art. 11ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

 

Jak przebiega weryfikacja wniosku?

Weryfikacji wniosku dokonuje się, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku
węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, weryfikacja wniosku o zakup jest dokonywana,
w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania
w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

(art. 12ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

 

Co po pozytywnej weryfikacji wniosku?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po zapewnieniu dostawy węgla przez wskazaną gminie spółkę węglową, wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o przewidywanym terminie odbioru węgla wraz ze wskazaniem właściwego składu węgla na terenie gminy. Przed terminem odbioru węgla, wnioskodawca zobowiązany będzie do wpłaty należności za zakup preferencyjny węgla na rachunek bankowy gminy.

Jakie koszty poniesie wnioskodawca w związku z zakupem węgla?

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa stałego. Do ceny paliwa stałego nie wlicza się kosztów transportu węgla ze wskazanego składu węgla, mieszczącego się na terenie gminy, do gospodarstwa domowego. Cenę transportu określa każdorazowo skład węgla. Dopuszcza się również odbiór węgla własnym transportem, po uprzednim ustaleniu terminu i zasad odbioru ze składem węgla.

(art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

 

Pobierz załączniki:Wniosek o zakup węgla na 2023 (.PDF)Pobierz plik [0.25MB]Wniosek o zakup węgla na 2023 (.DOCX)Pobierz plik [0.07MB]

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)