Sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin pegeerowskich – złóż deklarację!

poniedziałek, 18.10.2021 11:39 283 0

Centrum Projektów Cyfrowa Polska rozpoczął nabór do nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, w związku z tym, Burmistrz Ząbkowic Śląskich zaprasza rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Ząbkowice Śląskie. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

  • sprzęt komputerowy zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej lub średniej,
  • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
  • rodzic zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego lub w miejscu zamieszkania rodzica.

WARUNKI UDZIAŁU

W ramach udzielonego Gminie Ząbkowice Śląskie grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  2. dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
  3. dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych  (np. projekt Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła Plus) lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 SPOSÓB APLIKOWANIA

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 22.10.2021 r.:

– dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie – w sekretariacie szkoły,

– dla uczniów uczęszczających do szkół poza Gminą Ząbkowice Śląskie, w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 74 816 53 57.

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)