XXVII sesja Rady Miejskiej Złotego Stoku

wtorek, 27.7.2021 11:10 1024 1

Sesja odbyła się 26 lipca br., w toku obrad Radni:

1) uchwalili zgodę na udzielnie dotacji celowej z budżetu Gminy Złoty Stok Powiatowi Ząbkowickiemu na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193 D miejscowość Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17 +048 – 19 + 213”,

2) zatwierdzili zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. Zmiany dotyczyły min.

w planie dochodów budżetu:

- ujęto dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Konserwacja rowu melioracyjnego R-T7 w Złotym Stoku” oraz środki planowane do uzyskania z WFOSiGW we Wrocławiu na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok”,

-  dokonano zwiększenia o dotację celową przyznaną z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno – Laski”,

- zwiększono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z budżetu państwa w formie refundacji kosztów poniesionych w czerwcu br. na funkcjonowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID – 19,

- zmniejszono plan dotacji celowej otrzymanej w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno – Chwalisław – etap I”,

w planie wydatków budżetu:

- zabezpieczono środki dla Powiatu Ząbkowickiego dofinansowujące zadanie  pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193 D miejscowość Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17 +048 – 19 + 213” oraz na „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego do modernizacji budynków komunalnych w Złotym Stoku” a także na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego Mąkolno – Chwalisław”,

-  zmniejszono środki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku”,

- zwiększono środki na realizację zadań: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkolno – Laski”, „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego i map do celów projektowych do przebudowy dróg gminnych” oraz na zadanie „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022”

- zmniejszono środki na realizację zadań: „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”, „Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego do modernizacji budynku przy ul. 3 Maja 10 w Złotym Stoku” oraz na realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku zadanie „Uwierz w siebie - żyj aktywnie”,

3) zatwierdzili zmianę uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, doprowadzając wartości dotyczące roku 2021 do spójności z uchwałą budżetową na dzień 26 lipca 2021 r. W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych dochody budżetu wynoszą ogółem            24 426 494 zł, w tym: dochody bieżące 20 158 740 zł, dochody majątkowe         4 267 754 zł. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 32 870 101 zł, w tym: wydatki bieżące 20 154 740 zł, wydatki majątkowe 12 715 361 zł,

4) podjęli uchwałę w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie, ustalając dopłatę do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla I grupy taryfowej odbiorców w kwocie 0,55 zł netto do ceny 1 m3 wody, która obowiązywać będzie do 31 sierpnia 2021 r. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu „WOD-KAN”,

Po podjęciu uchwał burmistrz Grażyna Orczyk przedstawiła sprawozdanie z pracy burmistrza i urzędu za okres od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Zbigniew Gaweł przedstawił informację o poziomie zaszczepienia w Gminie oraz prowadzonych działaniach promocyjnych.

Źródło: FB Gmina Złoty Stok

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Odpowiadasz na komentarz:
Ja wacek
czwartek, 01.01.1970 01:00
Kobieto nam wodę czeba doprowadzić A nie jakieś drogi na pola brak wody w studniach ile jeszcze mamy czekać
Ja wacek wtorek, 27.07.2021 17:23
Kobieto nam wodę czeba doprowadzić A nie jakieś drogi na pola brak wody w studniach ile jeszcze mamy czekać