komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

czwartek, 29 października 2020

Euzebii, Wioletty

Nowa radna złożyła ślubowanie. Co jeszcze na sesji w Złotym Stoku?

poniedziałek, 4.11.2019 11:51 , komentarze: 3 , odsłony: 2899
kategorie artykułu:

30 października br. odbyła XI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku prowadzona przez przewodniczącą Elżbietę Ruszkowską. Podczas sesji podjęto szereg uchwał, a nowo wybrana radna z Chwalisławia złożyła ślubowanie. 

Przed przystąpieniem do obrad przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Patrycja Kucharek przedstawiła informację o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotym Stoku, przeprowadzonych 29 września 2019 r., a następnie nowa radna Marlena Tomaszewicz złożyła ślubowanie.

Przed podjęciem uchwał Radni wysłuchali przedstawionej przez Agatę Pawłowską-Król - dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Barbarę Zarzecką - inspektora ds. oświaty informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Złoty Stok w roku szkolnym 2018/2019.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

1)    zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu  -do składu komisji weszła radna Marlena Tomaszewicz;

2)    zmieniającą uchwalę Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej - do składu komisji dołączyła radna Marlena Tomaszewicz;

3)    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok w granicach części wsi Laski -podjętym aktem przystąpiono do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok dla wybranych terenów we wsi Laski;

4)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok - przedmiotem zmiany studium jest działka rolna nr 188/2, położona w obrębie Kolonii Błotnica;

5)    wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Złoty Stok - Aglomeracja Złoty Stok wymagała aktualizacji spowodowanej zmniejszeniem się liczby mieszkańców na terenie aglomeracji, a ponadto planami przyłączenia nowych odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej;

6)    uchylającej uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy -wprowadzona zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku określająca maksymalną stawkę opłaty dla tych nieruchomości nie pokryje kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów;

7)    ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku - uchwalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

8)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Złoty Stok od 1 stycznia 2020 r. -ustalono wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości;

9)    ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Złoty Stok od 1 stycznia 2020 r. - uchwalono wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych;

10) zmian w budżecie Gminy na 2019 rok -budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

dochody ogółem:           22.425.018 zł, w tym:

a) dochody bieżące          17.990.798 zł

b) dochody majątkowe     4.434.220 zł

wydatki ogółem:           25.946.695 zł, w tym:

a) wydatki bieżące           17.719.043 zł

b) wydatki majątkowe     8.227.652 zł

przychody ogółem:                  5.215.910 zł, w tym:

a) kredyt długoterminowy         4.500.000 zł

b) wolne środki               715.910 zł

rozchody                         1.694.233 zł

deficyt budżetu               3.521.677 zł

11) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok - w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową z dnia 30 października  2019 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Złoty Stok na 2019 rok, doprowadzono do spójności z budżetem wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok;

12) przyjęcia Programu współpracy Gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok - celem głównym podjętego programu jest rozwój zakresu i form współpracy Gminy z organizacjami pożytku publicznego.

 

UM Złoty Stok

 

Wasze komentarze

Może pani Ela nie wie w którą stronę jechać. Proponuję...
poniedziałek, 04.11.2019 22:00 autor: Towarzysz z PZPR
wczoraj, 10 godz temu
wczoraj, 15 godz temu
wtorek, 27.10.2020 11:53
sobota, 24.10.2020 14:21
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec