komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

piątek, 25 września 2020

Aurelii, Wladyslawa

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

środa, 12.2.2020 15:27 , komentarze: 0 , odsłony: 399
kategorie artykułu:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego mogą skorzystać z pomocy w każdym Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym na terenie kraju, co oznacza, że nie ma regionalizacji w tych usługach.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

-     poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
-     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-     sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
-     nieodpłatną mediację
-     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-           poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
-           przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
-           przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
-           przeprowadzenie mediacji;
-           udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

W sytuacjach organizacji spotkań mediacyjnych, ze względu na niedostosowane warunki lokalowe, spotkania odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11.

Na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonują trzy Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

-     Ząbkowice Śląskie przy ul. 1 Maja 15c;
  - poniedziałek od 12:00 do 16:00
  - wtorek od 12:00 od16:00
  - środa od 12:00 od 16:00
  - czwartek od 12:00 do 16:00
  - piątek od 10:00 do 14:00

-     Złoty Stok przy ul. Rynek 22, obsługiwanym przez Fundację w Służbie Wsi
  - poniedziałek od 13:00 do 17:00
  - wtorek od 13:00 od 17:00
  - środa od 13.00 od 17:00
  - czwartek od 13:00 do 17:00
  - piątek od 13:00 do 17:00

-     Ziębice przy ul. Wojska Polskiego 4, obsługiwanym przez Fundację w Służbie Wsi.
  - poniedziałek od 14:00 do 18:00
  - wtorek od 14:00 od 18:00
  - środa od 14:00 od 18:00
  - czwartek od 14:00 do 18:00
  - piątek od 14:00 do 18:00

Organizacja wizyt nieodpłatnej pomocy prawnej poza wyznaczonymi Punktami.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
Osoby wskazane powyżej, w celu omówienia wizyty oraz ustalenia zakresu tej wizyty, powinny kontaktować się  ze Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich pod numer telefonu 74 8162 852 lub adres e-mail: k.kowal@zabkowice-powiat.pl

Opinia osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona korzystająca z nieodpłatnej pomocy sprawnej, jeżeli wyrazi taką wolę może wyrazić swoje opinie o uzyskanej pomocy, wypełniając Część B karty pomocy.
Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.
Istnieje również możliwość, że po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod wskazanym numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej lub listownie, bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 8162 852.

 

Wasze komentarze

środa, 23.9.2020 13:08
1
wtorek, 22.9.2020 12:06
poniedziałek, 21.9.2020 11:43
wtorek, 22.9.2020 09:42
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe