komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 20 czerwca 2021

Diny, Bogny

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.

środa, 29.7.2020 08:35 , komentarze: 0 , odsłony: 371
kategorie artykułu:

Na podstawie § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 117)

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl.
OGŁASZA
nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2020

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:
Wnioski przyjmowane będą od dnia 03.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu  Pracy w Ząbkowicach Śl., ul. Powstańców W-wy 7 – kancelaria ogólna ( I piętro) Priorytety wydatkowania środków KFS w 2020 r.

W 2020 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach głównej puli środków wskazał 7 następujących priorytetów:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Przyjęty zapis priorytetu nr 1 pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Priorytet adresowany jest do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (np. po urlopie macierzyńskim, wychowawczym). Nie ma znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.
Wnioskodawca powinien złożyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik spełnia warunki dostępu do priorytetu.  

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu ząbkowickiego bądź województwa dolnośląskiego.
Informacje o zawodach określonych jako deficytowe znajduje się w następujących publikacjach:

https://barometrzawodow.pl/pl/dolnoslaskie/prognozy-dla-powiatow/2020/zabkowicki.19..46....1....0.1.1.46.
 
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/dolnoslaskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_dolnoslaskie_2020_wojewodztwo.pdf
 

 1. wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 4 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami. Decyzja dotycząca uznania spełnienia wymagań priorytetu 4 zostanie podjęta na podstawie wiarygodnego dokumentu dostarczonego przez wnioskodawcę, np. kopii dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO itp. oraz logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu 4 można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywanych swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

Przy ocenie wniosków w ramach priorytetu 5 Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. będzie brał pod uwagę Strategię Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego dostępną na stronie internetowej:
http://bip.powiat-zabkowicki.pl/artykul/58/485/strategia-rozwoju-powiatu-zabkowickiego

 1. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego; 

 W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia  ustawicznego i  w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
Priorytet ten pozwala również na skorzystanie z dofinansowania do różnych form kształcenia ustawicznego osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu lub deklarujących chęć podjęcia się takiego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego. Grupę tę stanowią pracodawcy lub pracownicy podmiotów przyjmujących uczniów na staż bądź osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne.
Definicja stażu uczniowskiego wskazana w art. 121a ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 określa go jako staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu ułatwiania uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.
Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu § 11 ust. 1 określa, że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Podmioty uprawnione do korzystania ze środków KFS w ramach tego priorytetu to:
a) Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS – lista ta jest dostępna w formie interaktywnej bazy danych pod adresem:
http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
b) Spółdzielnie socjalne – to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, na tej podstawie można zweryfikować ich formę prawną. Niektóre spółdzielnie socjalne mogą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego. W takiej sytuacji ich uprawnienia do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu można potwierdzić na podstawie listy przedsiębiorstw społecznych.
c) Zakłady aktywności zawodowej – to podmioty , które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.  PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW KFS
Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem
się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończeniu kształcenia;
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Kwota możliwa do sfinansowania za środków KFS na w/w działania nie może zawierać kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ŚRODKÓW KFS
W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:
1) do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw;
2) do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla mikroprzedsiębiorstw.
 
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS
O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy jak i pracownicy. Należy pamiętać,
że nawet jeśli w treści priorytetu zawarto sformułowania odnoszące się bezpośrednio do pracowników skorzystać z niego mogą zarówno pracownicy jak i pracodawcy.
Pracodawca – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1265 z późn. zm. i 1149) – jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Pracownik - oznacza osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem jest tylko osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy. Nie jest pracownikiem osoba, która wykonuje pracę w ramach przepisów prawa cywilnego, np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też innych rodzajów umów cywilnoprawnych.
 
KTO NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚRODKI KFS

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
 • osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej -  zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
 • lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa  w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym,
 • osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
 • prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
 • osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

 

LIMIT ROCZNEGO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW KFS
 W przypadku pracodawców zatrudniających :Maksymalna wysokość wsparcia ze środków KFS może być udzielona do kwoty:do 10 pracowników
od 10 do 50 pracowników
powyżej 50 pracowników25.000 zł
40.000 zł
70.000 zł  
Przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa należy kierować się definicją rozporządzenia
KE 659/2014, zgodnie z którą w skład personelu wchodzi także, oprócz pracowników firmy,
jej właściciel. Obliczając liczbę personelu należy podać liczbę personelu w odniesieniu
do ostatniego zamkniętego roku podatkowego, obliczone w skali rocznej, z uwzględnieniem faktycznego wymiaru czasu pracy (pełne etaty).
  SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
1. Kompletne wnioski należy składać w terminie trwania naboru, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 do 15:30, w kancelarii ogólnej Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. przy ul. Powstańców Warszawy 7.
2. Wnioski złożone poza terminem naboru, nie będą podlegały ocenie, tym samym pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
3. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku, zostanie wyznaczony pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
2) niedołączenia wymaganych załączników do wniosku.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta z pracodawcą umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
6. Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania o których finansowanie wystąpiono muszą zostać rozpoczęte w roku, na który zostały przyznane środki.
7. Wszelkie wydatki na kształcenie ustawiczne poniesione przez pracodawcę przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy nie będą uwzględniane przy rozliczeniach.
8. Ze środków KFS finansowane są wyłącznie koszty części dydaktycznej szkoleń, do których nie zalicza się kosztów dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, rekrutacji itp.
 
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:
1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.
2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.
5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Uwaga!

 • W przypadku niewystarczających środków KFS urząd może zastosować dodatkowe kryteria, tj.:

- pierwszeństwo dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców,
- pierwszeństwo dla pracodawców dotychczas niekorzystających z dofinansowania w ramach KFS;

 • dopuszcza się negocjacje z pracodawcą w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usług, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 8-166-722 , 74 8-166-714
oraz w pok. nr 3 (parter), pok. nr 14 (I piętro)
 
 
Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1482 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 117);
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 

          ZałącznikiWniosek KFS 2020 (doc, 1364 KB)Załącznik A - formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xlsx, 77 KB)Załącznik B - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf, 266 KB)Program kształcenia (doc, 79 KB)Zakres egzaminu (doc, 67 KB)Barometr 2020 powiat ząbkowicki (pdf, 181 KB)Barometr 2020 województwo dolnośląskie (pdf, 255 KB)Informacja sygnalna II półrocze 2019 - powiat (pdf, 36 KB)Informacja sygnalna II półrocze 2019 - województwo (pdf, 855 KB)Źródło:https://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/

 

Wasze komentarze

piątek, 18.6.2021 09:38
środa, 16.6.2021 11:33
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Ząbkowice Śląskie