Masz do usunięcia azbest na swojej posesji? Złóż wniosek o przyznanie dofinansowania

czwartek, 1.2.2024 13:00 270 0

Do 9 lutego 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Złoty Stok. Wysokość wsparcia to 700 zł za tonę odpadów.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest otrzymanie przez Gminę Złoty Stok dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz wyłonienie wykonawcy na demontaż, załadunek, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Maksymalne dofinansowanie ze środków przyznanych przez WFOŚiGW może wynieść do 100 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 700 zł za tonę usuniętych odpadów.

Uruchomienie programu usuwania azbestu będzie uzależnione od przyznania Gminie Złoty Stok środków zewnętrznych. W przypadku braku kwalifikacji wniosku gminy, program nie będzie realizowany.

Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w terminie do dnia 9 lutego 2024 r., przez właścicieli nieruchomości, na których znajduje się azbest, wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Złożone przez Państwa wnioski będą podstawą do ubiegania się o środki finansowe z funduszu.

Trzeba pamiętać, że zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego musi ponieść we własnym zakresie osoba otrzymująca dofinansowanie od gminy.

W przypadku, gdy koszt demontażu, transportu i utylizacji 1 tony eternitu przekroczy 700 zł, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 74 8164 152. Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Wniosek do pobrania

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Złotego Stoku

 

foto: WFOŚiGW

Dodaj komentarz

Komentarze (0)