komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

środa, 16 czerwca 2021

Aliny, Benona

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

środa, 17.7.2019 10:50 , odsłony: 1074
kategorie artykułu:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ulicy I Maja 25, 57-200 Ząbkowice Śląskie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Kandydat na to stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

1 Wymagania konieczne.
1.1. Kandydaci na Prezesa Zarządu winni posiadać wykształcenie średnie lub wyższe, oraz odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
1.2. Niekaralność.
1.3  Korzystanie w pełni z praw publicznych;
1.4 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2 Wymagania pożądane:
2.1 Znajomość prawa spółdzielczego;
2.2 Znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych  w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem wielozakładowym.

Posiadać zaświadczenia:

a. o niekaralności,
b.  lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy).

Oferty prosimy składać do 25 lipca 2019 r w zaklejonej kopercie w biurze Spółdzielni w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15;00 z napisem:

„Konkurs na Prezesa Zarządu”

lub przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni.

Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu oraz wymaganych dokumentów są zamieszczone w „Regulaminie przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ząbkowicach Śląskich na stronie internetowej Spółdzielni http://www.gszabkowiceslaskie.pl/.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ulicy 1 Maja 25. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

 
wtorek, 16.9.2014 12:09
poniedziałek, 14.6.2021 13:50
piątek, 11.6.2021 11:25
czwartek, 3.6.2021 21:24
środa, 2.6.2021 14:58
wtorek, 1.6.2021 12:25
poniedziałek, 31.5.2021 14:49
poniedziałek, 31.5.2021 14:50
poniedziałek, 31.5.2021 14:46
poniedziałek, 31.5.2021 11:20
poniedziałek, 31.5.2021 11:19
piątek, 6.4.2018 16:37
środa, 17.3.2021 15:49
poniedziałek, 12.4.2021 09:02
wtorek, 16.9.2014 12:32
wtorek, 16.9.2014 12:30
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
ZCKiT Ząbkowice Śląskie
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
PUP Ząbkowice Śląskie
PUP Ząbkowice Śląskie
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec