Komunikat ws. utrzymania czystości i porządku na chodnikach

środa, 20.1.2016 10:18 565 0

Przypomina się mieszkańcom Gminy Ząbkowice Śląskie, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości dbania o czystość przy swoich nieruchomościach i działkach. Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy: właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania. W związku z tym bez znaczenia jest czy działka granicząca z chodnikiem jest czy nie jest zabudowana i czy właściciel mieszka, czy nie mieszka na danej posesji oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny czy inny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: - uprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”

Zgodnie z przepisem właściciel jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przyległego do jego nieruchomości. Nie dotyczy to tylko okresu zimowego, ale całego roku.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)