Komunikat Powiatowego lekarza weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

czwartek, 25.11.2021 11:47 190 0

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, o wystąpieniu nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI u drobiu na terenie Polski, w związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich nakazuje ścisłe przestrzeganie zapisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) mając na uwadze ochronę zwierząt przed tą jednostką chorobową.

Rozporządzenie to:
1)    zakazuje:
a)    pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b)    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2)    nakazuje:
a)    utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b)    zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
c)    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d)    przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
e)    karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
f)    stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
g)    oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
h)    powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
i)    dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
j)    zawiadamianie organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych takich jak: zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe ( drgawki, skręty szyi, paraliż nóg skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica  i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności).

Zgłoszeń padnięć drobiu, ptaków dzikich oraz miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel: 74 815-76-35, e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl
Pod powyższym adresem można także uzyskać dodatkowe informacje odnośnie grypy ptaków.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)