Jak uzyskać dodatek węglowy w gminie Ziębice?

piątek, 12.8.2022 15:14 4585 2

Informujemy, że na terenie Gminy Ziębice obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65, w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (budynek B) od dnia 17 sierpnia 2022 r. (tj. środa) do dnia 30 listopada 2022 r.w godzinach od 9:00 do 13:30.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się:1.osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo2.osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Wniosek

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony przez Ministra właściwego do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw.Wnioski można składać od dnia 17 sierpnia 2022 r. w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Wałowa 65, w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (budynek B) w godzinach od 9:00 do 13:30 lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP na adres skrzynki: /ops_ziebice/SkrytkaESP

Gm. Ziębice

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

zdrowo myśląca sobota, 13.08.2022 10:20
A co z tymi co mają opał na gaz to tym się nie należy są równi i równiejsi
wtorek, 16.08.2022 14:14
Gorszy i lepszy sort, był czas przywyknąć