komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

środa, 16 października 2019

Gawla, Ambrozego

Od poniedziałku kontrole dotyczące śmieci w Ziębicach

piątek, 10.5.2019 14:48 , komentarze: 50 , odsłony: 7837
kategorie artykułu:

Od 13 maja 2019 roku w gminie Ziębice rozpoczynają się kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

fot. pixabay

 

 Zakres kontroli obejmować będzie:

- sprawdzenie wywiązania się przez właściciela nieruchomości z obowiązku złożenia deklaracji oraz prawidłowości zawartych w niej informacji o liczbie zadeklarowanych mieszkańców i sposobie zbierania odpadów,

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych,

- stan techniczny pojemników.

Kontrole będą przeprowadzali strażnicy miejscy i upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego. 

 

 

Wasze komentarze

Głosujcie na PO to wam będą sprawdzać rozmiar majtek itp.Tak już było i jak widać z tego art.że wraca komuna.Fuj
sobota, 11.05.2019 21:04 autor:

Pan Kop... Ze straży miejskiej będzie chodził i zaglądał w kubełki heh :)
sobota, 11.05.2019 13:02 autor: Gosia


ależ z ma

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 9u. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 i 1238)

Prawo ochrony środowiska
Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Art. 380. 1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.

Art. 225. § 1. Kodeksu Karnego
Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 31. Konstytucji RP
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
sobota, 11.05.2019 21:39 autor: xxx

Szukanie pieniędzy u ludzi najprostsza metoda nie ma się pomysłu na zrobienie czegoś dobrego to najlepiej sięgnąć do kieszeni podatnika podwyżka nadal nie starczyła na zachcianki....
sobota, 11.05.2019 11:33 autor:

....
sobota, 11.05.2019 21:36 autor:

Z czegoś 500+ na moje bombelki musi być
niedziela, 12.05.2019 19:23 autor: Madka bombelka 500+

...
poniedziałek, 13.05.2019 09:53 autor:

Prawda
wtorek, 14.05.2019 08:42 autor:

Ludzie przecież jak macie kubły i płacicie za śmieci to nie macie czego się obawiać o co ta burza? Niech sprawdzają dzięki temu wszyscy nie uczciwi zostaną ukarani, może część przestanie podrzucać śmieci sąsiadom albo wywozić do lasu czy zaśmiecać ulice. Wszystkim powinno zależeć na porządku w mieście.
poniedziałek, 13.05.2019 10:42 autor: Mieszkanka

Ta kontrola to jakaś farsa.
piątek, 10.05.2019 22:45 autor: państwo w państwie

.....
poniedziałek, 13.05.2019 16:02 autor:

Ludzie, po to dają tę informację, żeby dać szansę na złożenie deklaracji. Chyba dobrze niż od razu wlepiać mandaty
niedziela, 12.05.2019 17:58 autor:

Najpierw te śmieci z ulicy posprzątać coś słabiutka ta nowa spółka z 100% udziałem gminy jak nawet swojego miasta nie potrafi uprzątnąć
sobota, 11.05.2019 17:26 autor:

......
niedziela, 12.05.2019 16:09 autor:

......
niedziela, 12.05.2019 17:15 autor:

Nawet nie próbujcie,bo nie wpuszczę.
sobota, 11.05.2019 21:06 autor:

I wlasnie do tego potrzebna jest w Ziebicach straz miejska a nie do innych pozyteczniejszych rzeczy
sobota, 11.05.2019 09:06 autor: roster

Sprawdźcie też czy sklepy mają pojemniki na śmieci. W Ziębicach w Rynku jest kwiaciarnia gdzie pani pracująca tam śmieci wystawia już na następny dzień po zabraniu. I tak leżą na chodniku w worach czarnych do następnego odbioru a codziennie dostawia kolejny wór. Widok przepiękny i tak to stoi i straszy cały tydzień. Nie może tak to leżeć przez tydzień. Wszyscy sklepikarze w Rynku maja swoje kubły i potrafią wystawiać śmieci tak jak inni mieszkańcy Rynku tylko ta pani ma w doopie ludzi i wygląd centrum miasta. Wstyd.
piątek, 10.05.2019 15:54 autor: ziebiczanka

Ile śmieci trafi nie do tych smietnikow co powinno. Nie raz się widzi jak wyrzucają śmieci do innych kublow po nocach a płacimy co raz więcej. Ciekawe czy będą jakieś kary.
piątek, 10.05.2019 21:10 autor: Ziebiczanka.

Uff. dobrze że nie sprawdzają na co idą pieniądze z 500+. Bo by wyszło, że wydaję na alkohol i libacje z znajomymi a nie na dziecko.
piątek, 10.05.2019 22:34 autor: Jest zasiłek jest za co pić :)

wtorek, 15.10.2019 10:28
poniedziałek, 14.10.2019 10:37
1
piątek, 11.10.2019 09:00
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec