Punkt paszportowy w Ząbkowicach otwarty od piątku 7 października

czwartek, 6.10.2022 13:45 2716 7

Od piątku 7 października otwarty zostanie Terenowy Punkt Paszportowy przy ul. Dalekiej 2 w Ząbkowicach Śląskich.

Przyjmowanie wniosków paszportowych będzie się odbywać w następujących godzinach:

poniedziałki - 7.00 - 17.00
od wtorku do piątku - 7.00 - 14.00

Burmistrz Ząbkowic Śląskich zaprasza wszystkich interesantów, do korzystania z punktu. 

 

Kontakt telefoniczny nr tel. 74 815 15 77.

Szczegółowe informacje jak złożyć wniosek o wydanie paszportu, znajdą Państwo
w linku poniżej. Wnioski w formie papierowej do pobrania w biurze paszportowym.

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty- Otwórz na nowej karcie


Co przygotować do złożenia wniosku?       

 • Wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (Czytelnie wypełniony drukowanymi literami punkty od 1 do 13 we wniosku przed wizytą na stanowisku obsługi).
 • Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami -szczegółowe informacje dot. fotografii znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
 • Odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy przez osobę, która po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko w związku z obniżeniem opłaty paszportowej w przypadku wydania nowego dokumentu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu-Uwaga na utratę ważności przez PASZPORT.
 • Do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny dokument  paszportowy.
 • Do wglądu przedstawia się również dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport, jeżeli taka ulga przysługuje (ważna legitymacja szkolna, studencka, legitymacja kombatancka, karta dużej rodziny).
 • Posiadany ważny paszport do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania).Przed wizytą w Terenowym Punkcie Paszportowym należy dokonać opłaty paszportowej w wybranej formie:

 • wpłaty w placówce - m. in w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15;
 • przelewu na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Dane do wpłaty:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu     
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

 • od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 • od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
 • żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

WYSOKOŚĆ OPŁAT :

140 zł – za paszport ważny 10 lat;
70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • uczniom od 13 roku życia i studentom.

Wydanie paszportu osobie małoletniej do 13. roku życia (z uwzględnieniem 50 % ulgi):

30 zł – za paszport, wydany małoletnim:

 • do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego;
 • realizującym obowiązek szkolny.

Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny

 • 15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia;
 • 35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia;
 • 70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.

Obniżenie opłaty za wydanie nowego paszportu

Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia m.in jednej z następujących okoliczności wymienionych „w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania  danych osobowych zamieszczonych w dokumencie paszportowym:

 • nazwiska
 • imienia (imion);
 • daty i miejsca urodzenia;
 • płci
 • numeru PESEL
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenia granicy.


Wymiana paszportu z powodu zmiany danych osobowych         

Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni.

Po upływie wymienionych wyżej terminów dokument paszportowy zawierający nieaktualne dane traci ważność.       
           
Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie - OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku.

Siedziba:
Terenowy Punkt Paszportowy w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 815 15 77

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

Lucek piątek, 07.10.2022 20:24
Strasznie mu wesoło
Brykiet niedziela, 09.10.2022 11:09
Panie Orzeszko weż się Pan teraz za przesiewanie węgla
:) piątek, 07.10.2022 10:34
burmistrz obsługuje?
Ali czwartek, 06.10.2022 15:42
Czy obeszło się bez wstęg i głupawych zachowań jak w Kłodzku?
Ząbkowiczanka czwartek, 06.10.2022 15:35
Gratuluję Panu Burmistrzowi ! Bardzo cieszą takie dobre wiadomości!!!
czwartek, 06.10.2022 14:48
jedna z lepszych informacji dnia!
andy czwartek, 06.10.2022 14:18
Brawo Panie Burmistrzu !!!