komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

piątek, 15 stycznia 2021

Pawła, Arnolda

Burmistrz Złotego Stoku z absolutorium, skarbnik gminy przeszła na emeryturę, pożegnanie prezesa Wod - Kan

piątek, 19.6.2020 14:26 , komentarze: 25 , odsłony: 8664
kategorie artykułu:

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Złotego Stoku, Grażyna Orczyk, otrzymała jednogłośne absolutorium. Odwołano ze stanowiska skarbnika gminy Irenę Biskupską w związku z jej przejściem na emeryturę oraz podziękowano za lata współpracy byłemu już prezesowi spółki Wod-Kan Dawidowi Knychowi.

 

19 czerwca 2020 r. po trzy miesięcznej przerwie odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Obrady poprowadziła  przewodnicząca Elżbieta Ruszkowska.

Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku posiedzenia głos zabrała Burmistrz Grażyna Orczyk. Ilustrując wypowiedź prezentacją multimedialną, wyczerpująco omówiła „Raport o stanie Gminy Złoty Stok za 2019 r.” - dokument obejmujący podsumowanie działalności w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Burmistrz podkreśliła, że był to rok obfitujący w inwestycje  prowadzone w Gminie.

Przygotowanie Raportu o stanie gminy to wymóg, wynikający ze znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Zgodnie zapisami w/w ustawy burmistrz ma coroczny obowiązek składania w terminie do dnia 31  maja raportu organowi stanowiącemu Gminy. 29 maja 2020 r. raport został przedłożony Radzie Miejskiej w Złotym Stoku i opublikowany na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku.

Debatę nad raportem zakończono nie wnosząc uwag.

W przerwie Burmistrz i Rada Miejska, w podziękowaniu za współpracę, podziękowali i wręczyli kwiaty Dawidowi Knychowi, byłemu prezesowi spółki „Wod-Kan”, którego na tym stanowisku zastąpił wyłoniony w wyniku konkursu pan Michał Osiecki.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

1. udzielenia Burmistrzowi Złotego Stoku wotum zaufania,

po odczytaniu opinii połączonych Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz Gospodarki i Budżetu jednogłośnie udzielono wotum zaufania Burmistrz Złotego Stoku.

2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.

uchwałę podjęto jednogłośnie po zapoznaniu się z:

 • sprawozdaniem finansowym Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
 • informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Złoty Stok wg stanu na 31.12.2019 r.;

3. udzielenia Burmistrzowi Złotego Stoku absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.

uchwałę podjęto jednogłośnie po zapoznaniu się z:

 • opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Złotego Stoku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku.

Burmistrz Grażyna Orczyk podziękowała skarbnikowi Irenie Biskupskiej, sekretarzowi Mirosławie Słowiak, radnym, kierownikom jednostek organizacyjnym gminy oraz pracownikom Urzędu za zaangażowanie, inicjatywę, dobrą współpracę i wsparcie w realizacji zadań na rzecz mieszkańców naszej gminy;

4.  zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2020 r.

w planowanych dochodach i wydatkach budżetu dokonanozmian wprowadzając m.in. realizację zadań:

 • wykonanie map i dokumentacji technicznych do realizacji zadań -„Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku” i „Przebudowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”,
 • „Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne” w ramach projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”,
 • remont wapienników w ramach zadania inwestycyjnego „Śladami Marianny Orańskiej – zabytki kultury przemysłowej ocalić od zapomnienia”,
 • kontynuację zadania inwestycyjnego „Montaż monitoringu miejskiego w Złotym Stoku,
 • rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 4,6,10 przy ulicy Staszica w Złotym Stoku,
 • rozbudowa ujęcia wody pitnej w Mąkolnie – dokumentacja i odwiert studni głębinowej,
 • rozbudowa sieci wodociągowej w Laskach - dokumentacja,
 • zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Złotym Stoku”,
 • wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest;

5. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok,

w związku ze zmianami budżetowymi na 2020 rok, doprowadzono do spójności z budżetem wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok;

6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

w celu zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów długoterminowych, postanawiano zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.900.000 zł;

7. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Złoty Stok, w granicach działek ewidencyjnych nr 418/1 i 418/3,

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złoty Stok powoduje zmianę przeznaczenia terenów z terenów rolnych, projektowanego zalesienia oraz zieleni łęgowej na tereny mieszkalno – usługowe;

8. odwołania Skarbnika Gminy Złoty Stok,

na wniosek Burmistrza Złotego Stoku Rada Miejska podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 30 lipca 2020 roku Pani Ireny Biskupskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy Złoty Stok, w związku z przejściem na emeryturę.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z:

 • sprawozdaniem z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie dla Gminy Złoty Stok na lata 2017 -2022,
 • oceną Zasobów Społecznych Gminy Złoty Stok za 2019 r.
 • sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

 

UM Złoty Stok

 

Wasze komentarze

Jak radni głosy potrzebują to po domach chodzą i agituja...
wtorek, 23.06.2020 21:15 autor: Masakra
Zielonkową na taczkach wywiezcie...
niedziela, 21.06.2020 22:08 autor: Marian
A co tam słychać w kopalni złota czy wszystko w...
sobota, 20.06.2020 12:25 autor: Robin Hood
nie bardzo wkradła się nerwowa atmosfera
sobota, 20.06.2020 15:30 autor: pracownica
Dobrze prawi
niedziela, 21.06.2020 18:49 autor: Górnik
W przyszłym roku zaklęta dziury i powiedzą że basen uratowany...
niedziela, 21.06.2020 15:33 autor: Obserwator
Pic na wodę z tym odejściem Pani Biskupskiej pewnie będzie...
sobota, 20.06.2020 10:01 autor: Wojciech
Kiedy remont drogi do rynku? Przydałaby się z kostki tak...
sobota, 20.06.2020 08:51 autor: Mieszkaniec
Strefy inwestycyjne miały być ludzie nie mają pracy o Oni...
piątek, 19.06.2020 17:33 autor: Mieszkaniec Ryszard
No Caryca czeka na obwodnice co to ją pinokio obiecal! Bo jak byl premier to mówił że przeciez tam gdzie powstaja obwodnice to sie miasta rozwijają. Ehe do stoku juz pies z kulawą noga nie zaglądnie. No ale cóż tak sobie wybraliście, bo ja juz ze stoku wyjechałem i nie mam póki co zamiaru wrócić niestety...

sobota, 20.06.2020 10:03:41 autor: Ja

No kolejna osoba z głową z tego miasta uciekła mowa...
piątek, 19.06.2020 17:18 autor: Arek
To dobra decyzja ale za mało tych zmian tam trzeba...
piątek, 19.06.2020 18:05 autor: szczygieł
Na basenie wody nie ma stać nas będziemy do Paczkowa...
piątek, 19.06.2020 18:54 autor: Gienek
A co ma być 2 kadencja już nic nie trzeba...
piątek, 19.06.2020 18:03 autor: Autor
Jeszcze chwila i nic w tym mieście nie będzie już...
piątek, 19.06.2020 17:50 autor: Krzysztof
Na mieście mówią ze Basenu nie będzie to prawda????
piątek, 19.06.2020 17:48 autor: Jolka
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele