komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 25 maja 2020

Grzegorza, Urbana

Ziębice: Pomoc dla przedsiębiorców wynajmujących lokale, rodzice nie zapłacą za przedszkole i żłobek

piątek, 27.3.2020 00:00 , komentarze: 15 , odsłony: 2468
kategorie artykułu:

W związku z sytuacją zagrożenia spowodowaną pandemią koronawirusa zamknięto szkoły, przedszkole i żłobki, działalność zawiesiło lub ograniczyło wiele małych działalności gospodarczych. Gmina Ziębice przygotowała dla rodziców oraz przedsiębiorców wynajmujących gminne lokale pakiet ulg i odroczeń płatności. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW DZIECI ŻŁOBKOWYCH I PRZEDSZKOLNYCH

Informuję, że opłaty za żłobek i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice, ze względu ich czasowe zamknięcie nie będą naliczane od dnia 16 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. Okres ten może zostać przedłużony.

1. Żłobek Miejski w Ziębicach został zamknięty w okresie od dnia 16 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. na podstawie poleceń Wojewody Dolnośląskiego BZ.68.6.2020.RW z dnia 11 marca 2020r. oraz BZ-BOL.68.20.2020.AS z dnia 24 marca 2020r.

W związku z §4 ust. 6 Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach „Opłaty, o których mowa w ust. 2, nie są pobierane za okresy, w których Żłobek nie funkcjonuje.”

2.Zajęcia w przedszkolach zostały zawieszone na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach nr 194/VII/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ziębice, stwierdza:

„§ 1. Przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice, zwanych dalej przedszkolami, realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach i zapewniają bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1 są odpłatne.”

W związku z powyższymi zapisami opłaty nie będą pobierane do momentu rozpoczęcia normalnego funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Ziębice.

 

Informacja dla najemców gminnych lokali użytkowych

Burmistrz Ziębic, mając na względzie aktualną sytuację ziębickich przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci ograniczeniami w świadczeniu usług i handlu, mając przede wszystkim możliwość pomocy najemcom gminnych lokali użytkowych, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), po dokonanej analizie prawnej uprawnień burmistrza, postanawia:

1. zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 59/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie odstąpienia w 2020 roku od waloryzacji wysokości czynszów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ziębice - odstąpić w bieżącym roku od waloryzacji czynszów za najem gminnych lokali użytkowych;

Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Ziębic

2. umożliwić przedsiębiorcom, prowadzącym działalność, która została ograniczona lub dotknięta konsekwencjami epidemii, ubieganie się o:

               * odroczenie terminu płatności czynszu (określając dogodny termin odroczenia - nie później niż do 1 grudnia 2020 r.);

               * rozłożenie na raty czynszu za marzec, kwiecień i maj 2020 r. do końca 2020 r. (określając liczbę i wysokość rat);

               * umorzenie należności czynszowych za marzec 2020 r. do wysokości 50 procent i za kwiecień 2020 r. do wysokości wynikającej z analizy indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

a) wniosek zawierający uzasadnienie ubiegania się o pomoc w postaci odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności czynszowej (szczególnie z informacją porównawczą o wysokości przychodów w miesiącach styczeń-marzec 2020 r. i w miesiącach, których została ograniczona działalność);

b) formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej

c) oświadczenie o stanie majątkowym

d) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,

e) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanie w roku, w którym podmiot ubiega się o o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

f) informacje o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.  w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Obowiązkowo wypełnij od 1 do 3 (załączniki od 4 do 7 w zależności od sytuacji podmiotu):

Załącznik nr 1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego działalność 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o stanie majątkowym 

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 - Oświadczenie otrzymanie pomocy de minimis

Załącznik nr 5 - Oświadczenie nie otrzymanie pomocy de minimis

Załącznik nr 6 - Oświadczenie otrzymanie pomocy de minimis (rolnictwo)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie nie otrzymanie pomocy de minimis (rolnictwo)

Załącznik nr 8 - Informacja dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis

Wniosek  z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:

- w formie papierowej poprzez złożenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Ziębicach;

- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- w formie elektronicznej wysyłając na adres urzad@ziebice.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan podpisanego wniosku, który w terminie późniejszym zostanie dostarczony do skrzynki podawczej lub pocztą;

- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice.

Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74/81 63 840 lub pisząc na adres: urzad@ziebice.pl.

Podstawa prawna: §7 Uchwały nr 235/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ziębice lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3312).

 

Ziębice, 26 marca 2020 r.

 Burmistrz Ziębic

 

 

Wasze komentarze

Jak się dostało na koniec roku duże premie...
piątek, 27.03.2020 09:52 autor:
zastanów się co piszesz, bo się zdziwisz

piątek, 27.03.2020 10:12:23 autor:

No to się jeszcze bardziej zdziwisz zobaczysz
piątek, 27.03.2020 20:05 autor:
sobota, 23.5.2020 10:07
czwartek, 21.5.2020 14:33
czwartek, 21.5.2020 09:11
środa, 20.5.2020 14:34
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ZGK Ząbkowice Śl.
ZGK Ząbkowice Śl.
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe