Inwentaryzacja źródeł ciepła - złóż deklarację!

środa, 28.7.2021 12:27 274 0

W związku z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego przyjętego uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu obowiązkowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Termin złożenia obowiązkowej ankiety przez mieszkańców upływa w dniu 30 września 2021r.

Druki ankiety dostępne są:

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: https://www.zabkowiceslaskie.p1/
-    w Biurze Obsługi lnteresanta tutejszego Urzędu,
-    u sołtysów.
Wypełniony ankietę można złożyć w następujący sposób:
-    osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, parter pokój nr 8 lub poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego od strony ul. 1 Maja 15 w Ząbkowicach Śląskich;
-    dostarczenie wypełnionej ankiety do Sołtysa,
-    pocztą na adres Urząd Miejski ul. 1 Maja 1 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie;
- za pośrednictwem internetu skan wypełnionej ankiety przesłać na adres e-mail: katarzyna.szady@zabkowiceslaskie.pl- Otwórz na nowej karcie

Ankietę należy wypełnić dla każdego źródła ciepła znajdującego się w mieszkaniu, budynku.

Złożenie niniejszej ankiety nie zwalnia mieszkańców z obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Źródło: zabkowiceslaskie.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)