Informacja z XVIII sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku

środa, 30.9.2020 08:30 1942 1

24 września odbyła się  XVIII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku, którą prowadziła przewodnicząca Elżbieta Ruszkowska. Radni przyjęli szereg uchwał, w tym zawierających zmiany w budżecie gminy.

Na początku obrad informację o bieżących działaniach i najbliższych planach do realizacji na ciekach wodnych w Gminie przedstawił Marek Źródłowski z Nadzoru Wodnego w Kłodzku. Podczas spotkania radni zgłaszali wiele uwag, podkreślono że wykonywane na ciekach prace są niewystarczające a środki wydatkowane na ten cel w ubiegłym i bieżącym roku, a także planowane na kolejny rok są zbyt niskie na realizację większości koniecznych prac. Rada postanowiła przedstawić swoje stanowisko i wnioski w sprawie niewystarczającego finasowania realizacji zadań z zakresu utrzymania cieków wodnych NIK oraz właściwemu ministrowi.

W dalszej części sesji Radni zapoznali się z raportem pn. „Gospodarczo-turystyczny rozwój Gminy Złoty Stok” sporządzonym w ramach realizacji III edycji Szkoły Liderów Lokalnych przez studentów Ewelinę Jagiełło, Patryka Pawłowskiego, Andrzeja Puć i Martę Slaczałek pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałeckiej i dr inż. Karoliny Labus. W raporcie przedstawiono dwa główne tematy:

1)    „Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy jako alternatywa rozwojowa dla Złotego Stoku” z propozycjami aktywnej promocji Złotego Stoku, przygotowaniem przestrzeni gminnej do inwestycji, stworzeniem warunków do rozwoju mikro i małej przedsiębiorczości;

2)    „Złoty Stok jako produkt turystyczny” z pomysłami generowania nowych produktów turystyczno-kulturowych, zwiększeniem ilości atrakcji turystycznych poprzez, organizację cyklicznych imprez, stworzenie warunków do rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej oraz aktywną promocję walorów turystycznych.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

1) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok, uchwalono zmianę w granicach wybranych terenów położonych w południowej części wsi Laski, które w znacznej części przeznaczono do zabudowy mieszkaniowo-usługowej z możliwością realizacji gospodarstwa agroturystycznego i obiektów rekreacyjnych oraz do wykorzystania na cele mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe i usługowe;

2) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Złoty Stok, w graniach działki ewidencyjnej nr 348/3, działka w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok przeznaczona jest na tereny zieleni łęgowej w obrębie dolin rzecznych wraz z korytami cieków naturalnych bez prawa zabudowy. Podjęte prace planistyczne mają umożliwić wprowadzenie zabudowy usługowej na tym terenie, co jest zgodne z aktualnymi zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty Stok;

3) wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie gminy Ziębice, gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Złoty Stok”, przystąpienie do projektu jest odpowiedzią na konkurs na projekty dotyczące inwestycji związanych z przebudową oświetlenia ulicznego na energooszczędne;

4) zmiany uchwały nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok na lata 2019- 2023, zmiany dotyczyły wprowadzenia czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu, mających wpływ na wysokość stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne, natomiast w przypadku najemców osiągających niskie dochody wprowadzono obniżki czynszu w wysokości 15 % stawki bazowej czynszu;

5)  zmian w budżecie na 2020 rok –dokonano zmian w planowanych:

a)  dochodach budżetu poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem 980.371 zł, w tym m.in.:

-    planu dochodów z  tytułu sprzedaży mienia gminnego i  tytułu czynszu dzierżawnego,

-  zmniejszenie o kwotę 256.488 zł planu dotacji celowej z  budżetu państwa zaplanowanej do uzyskania ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na potoku „Trująca” w  Złotym Stoku”,

-   zwiększenie o kwotę 70.267 zł planu dochodów z  tytułu dotacji z  budżetu Unii Europejskiej otrzymanej w  ramach refundacji części wydatków poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze Gminy Złoty Stok”,

-    zwiększenie planu dochodów z opłat za  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z  tytułu sprzedaży mienia gminnego,

-     ujęcie w planie dochodów: kwoty 4.827 zł z  tytułu dotacji celowej z  budżetu państwa otrzymanej w  ramach refundacji kosztów poniesionych w 2018 r. przy realizacji projektu pn. „Złoty Stok – Bila Voda – promocja pogranicza”, dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w formie refundacji części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckim w 2019 roku, dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – I nabór w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

-  zwiększenia z tytułu kosztów upomnień naliczonych za nieterminowe uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz odsetek naliczonych za uregulowanie po terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-   zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego przyznanej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa altany rekreacyjnej w Płonicy”,

b)  wydatkach budżetu poprzez zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 44.321 zł, w tym m.in.:

-   zwiększenie planu środków zabezpieczonych na zadania inwestycyjne „Remont drogi wewnętrznej w Złotym Stoku – dz. nr  750 z  przystosowaniem do ruchu rowerowego” i „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku” w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych,

-   zmniejszenie planu środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku”,

-  zwiększenie planu środków zabezpieczonych na usługi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

-  ujęcie w planie wydatków środków z  przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie audytu oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złoty Stok”;

6) rozpatrzenia skargi na dyrektorów Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie, Rada Miejska w Złotym Stoku po zapoznaniu się ze skargą, opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać skargę na Dyrektorów Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku i Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie za bezzasadną;

7) przystąpienia Gminy Złoty Stok do prac nad utworzeniem i opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego, utworzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego dla obszaru ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej, ma na celu zwiększenie efektywności podejmowanych działań oraz realizację zintegrowanych projektów odpowiadających na potrzeby i problemy miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów funkcjonalnie z nimi powiązanych. ZIT przyczyni się do zwiększenia dostępności środków zewnętrznych z różnych programów perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Jdgk środa, 30.09.2020 13:02
W Złotym Stoku Rada Gminy za priorytet wysunęła ścieżkę rowerowa....